Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Số chương hiện tại: 37
 • Chương 1 PLUS

  3.855

  26.02.2022
 • Chương 2 PLUS

  3.849

  26.02.2022
 • Chương 3 PLUS

  3.421

  26.02.2022
 • Chương 4 PLUS

  2.851

  26.02.2022
  25 point
 • Chương 5 PLUS

  2.320

  26.02.2022
  25 point
 • Chương 6 PLUS

  1.979

  26.02.2022
  25 point
 • Chương 7 PLUS

  1.913

  26.02.2022
  25 point
 • Chương 8 PLUS

  1.789

  26.02.2022
  25 point
 • Chương 9 PLUS

  153

  26.02.2022
  25 coin
 • Chương 10 PLUS

  155

  26.02.2022
  25 coin
 • Chương 11 PLUS

  106

  26.02.2022
  25 coin
 • Chương 12 PLUS

  105

  26.02.2022
  25 coin
 • Chương 13 PLUS

  91

  26.02.2022
  25 coin
 • Chương 14 PLUS

  92

  26.02.2022
  25 coin
 • Chương 15 PLUS

  160

  26.02.2022
  25 coin
 • Chương 16 PLUS

  83

  26.02.2022
  25 coin
 • Chương 17 PLUS

  87

  26.02.2022
  25 coin
 • Chương 18 PLUS

  84

  26.02.2022
  25 coin
 • Chương 19 PLUS

  81

  26.02.2022
  25 coin
 • Chương 20 PLUS

  92

  26.02.2022
  25 coin
 • Chương 21 PLUS

  87

  02.03.2022
  25 coin
 • Chương 22 PLUS

  91

  09.03.2022
  25 coin
 • Chương 23 PLUS

  70

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 24 PLUS

  68

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 25 PLUS

  68

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 26 PLUS

  65

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 27 PLUS

  76

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 28 PLUS

  84

  16.03.2022
  25 coin
 • Chương 29 PLUS

  69

  23.03.2022
  25 coin
 • Chương 30 PLUS

  65

  30.03.2022
  25 coin
 • Chương 31 PLUS

  83

  06.04.2022
  25 coin
 • Chương 32 PLUS

  91

  13.04.2022
  25 coin
 • Chương 33 PLUS

  57

  20.04.2022
  25 coin
 • Chương 34 PLUS

  58

  27.04.2022
  25 coin
 • Chương 35 PLUS

  64

  04.05.2022
  25 coin
 • Chương 36 PLUS

  63

  11.05.2022
  25 coin
 • Chương 37 PLUS

  57

  18.05.2022
  25 coin