Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
Event truyện mới(21:00 17/06 ~ 23/06)
Số chương hiện tại: 22
 • Chương 1 PLUS

  698

  15.06.2022
 • Chương 2 PLUS

  609

  18.06.2022
 • Chương 3 PLUS

  541

  18.06.2022
 • Chương 4 PLUS

  493

  18.06.2022
  25 point
 • Chương 5 PLUS

  435

  18.06.2022
  25 point
 • Chương 6 PLUS

  48

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 7 PLUS

  34

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 8 PLUS

  26

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 9 PLUS

  28

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 10 PLUS

  34

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 11 PLUS

  24

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 12 PLUS

  22

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 13 PLUS

  22

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 14 PLUS

  22

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 15 PLUS

  27

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 16 PLUS

  22

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 17 PLUS

  18

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 18 PLUS

  18

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 19 PLUS

  20

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 20 PLUS

  25

  18.06.2022
  25 coin
 • Chương 21 PLUS

  18

  22.06.2022
  25 coin
 • Chương 22 PLUS

  12

  29.06.2022
  25 coin