Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Số chương hiện tại: 40
 • Chương 1 PLUS

  5.692

  05.02.2022
 • Chương 2 PLUS

  5.298

  05.02.2022
 • Chương 3 PLUS

  5.242

  05.02.2022
 • Chương 4 PLUS

  5.503

  05.02.2022
  25 point
 • Chương 5 PLUS

  4.880

  05.02.2022
  25 point
 • Chương 6 PLUS

  503

  05.02.2022
  25 coin
 • Chương 7 PLUS

  322

  05.02.2022
  25 coin
 • Chương 8 PLUS

  261

  05.02.2022
  25 coin
 • Chương 9 PLUS

  249

  05.02.2022
  25 coin
 • Chương 10 PLUS

  207

  05.02.2022
  25 coin
 • Chương 11 PLUS

  202

  05.02.2022
  25 coin
 • Chương 12 PLUS

  187

  05.02.2022
  25 coin
 • Chương 13 PLUS

  202

  05.02.2022
  25 coin
 • Chương 14 PLUS

  284

  05.02.2022
  25 coin
 • Chương 15 PLUS

  224

  05.02.2022
  25 coin
 • Chương 16 PLUS

  199

  07.02.2022
  25 coin
 • Chương 17 PLUS

  193

  14.02.2022
  25 coin
 • Chương 18 PLUS

  182

  21.02.2022
  25 coin
 • Chương 19 PLUS

  169

  28.02.2022
  25 coin
 • Chương 20 PLUS

  228

  28.02.2022
  25 coin
 • Chương 21 PLUS

  159

  01.03.2022
  25 coin
 • Chương 22 PLUS

  139

  02.03.2022
  25 coin
 • Chương 23 PLUS

  152

  03.03.2022
  25 coin
 • Chương 24 PLUS

  144

  04.03.2022
  25 coin
 • Chương 25 PLUS

  150

  05.03.2022
  25 coin
 • Chương 26 PLUS

  139

  06.03.2022
  25 coin
 • Chương 27 PLUS

  153

  07.03.2022
  25 coin
 • Chương 28 PLUS

  152

  14.03.2022
  25 coin
 • Chương 29 PLUS

  152

  21.03.2022
  25 coin
 • Chương 30 PLUS

  244

  28.03.2022
  25 coin
 • Chương 31 PLUS

  153

  04.04.2022
  25 coin
 • Chương 32 PLUS

  127

  11.04.2022
  25 coin
 • Chương 33 PLUS

  124

  18.04.2022
  25 coin
 • Chương 34 PLUS

  145

  25.04.2022
  25 coin
 • Chương 35 PLUS

  110

  02.05.2022
  25 coin
 • THÔNG BÁO EVENT PLUS

  588

  09.05.2022
 • Chương 36 PLUS

  181

  09.05.2022
  25 coin
 • Chương 37 PLUS

  151

  09.05.2022
  25 coin
 • Chương 38 PLUS

  156

  09.05.2022
  25 coin
 • Chương 39 PLUS

  117

  16.05.2022
  25 coin