Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
50 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 157
 • Chương 1

  13.384

  06.06.2020
 • Chương 2

  10.205

  06.06.2020
 • Chương 3

  9.671

  06.06.2020
 • Chương 4

  8.665

  06.06.2020
 • Chương 5

  8.070

  06.06.2020
 • Chương 6

  7.791

  06.06.2020
 • Chương 7

  7.370

  06.06.2020
 • Chương 8

  7.398

  08.06.2020
 • Chương 9

  6.635

  08.06.2020
 • Chương 10

  6.637

  08.06.2020
 • Chương 11

  6.037

  08.06.2020
 • Chương 12

  6.853

  08.06.2020
 • Chương 13

  5.614

  08.06.2020
 • Chương 14

  5.797

  08.06.2020
 • Chương 15

  5.126

  08.06.2020
 • Chương 16

  5.364

  08.06.2020
 • Chương 17

  5.111

  08.06.2020
 • Chương 18

  5.169

  08.06.2020
 • Chương 19

  5.245

  08.06.2020
 • Chương 20

  5.497

  08.06.2020
 • Chương 21

  5.009

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 22

  4.713

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 23

  4.456

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 24

  4.775

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 25

  4.512

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 26

  4.323

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 27

  4.054

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 28

  4.424

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 29

  3.953

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 30

  3.968

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 31

  4.068

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 32

  3.573

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 33

  3.387

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 34

  3.359

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 35

  3.240

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 36

  3.487

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 37

  3.297

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 38

  3.067

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 39

  3.436

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 40

  3.101

  08.06.2020
  25 point
 • Chương 41

  2.847

  12.06.2020
  25 point
 • Chương 42

  2.968

  15.06.2020
  25 point
 • Chương 43

  2.807

  19.06.2020
  25 point
 • Chương 44

  2.805

  22.06.2020
  25 point
 • Chương 45

  2.656

  26.06.2020
  25 point
 • Chương 46

  2.702

  04.07.2020
  25 point
 • Chương 47

  3.246

  04.07.2020
  25 point
 • Chương 48

  2.792

  04.07.2020
  25 point
 • Chương 49

  2.663

  04.07.2020
  25 point
 • Chương 50

  2.947

  04.07.2020
  25 point