Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Event mua sỉ hoàn coin(13/06 ~ 19/06)
Số chương hiện tại: 47
 • Chương 1 PLUS

  2.550

  12.02.2022
 • Chương 2 PLUS

  2.265

  12.02.2022
 • Chương 3 PLUS

  2.197

  12.02.2022
 • Chương 4 PLUS

  1.946

  12.02.2022
  25 point
 • Chương 5 PLUS

  1.769

  12.02.2022
  25 point
 • Chương 6 PLUS

  1.680

  12.02.2022
  25 point
 • Chương 7 PLUS

  1.458

  12.02.2022
  25 point
 • Chương 8 PLUS

  1.610

  12.02.2022
  25 point
 • Chương 9 PLUS

  150

  12.02.2022
  25 coin
 • Chương 10 PLUS

  146

  12.02.2022
  25 coin
 • Chương 11 PLUS

  141

  12.02.2022
  25 coin
 • Chương 12 PLUS

  171

  12.02.2022
  25 coin
 • Chương 13 PLUS

  118

  12.02.2022
  25 coin
 • Chương 14 PLUS

  107

  12.02.2022
  25 coin
 • Chương 15 PLUS

  122

  12.02.2022
  25 coin
 • Chương 16 PLUS

  161

  12.02.2022
  25 coin
 • Chương 17 PLUS

  107

  12.02.2022
  25 coin
 • Chương 18 PLUS

  102

  12.02.2022
  25 coin
 • Chương 19 PLUS

  93

  12.02.2022
  25 coin
 • Chương 20 PLUS

  110

  12.02.2022
  25 coin
 • Chương 21 PLUS

  126

  20.02.2022
  25 coin
 • Chương 22 PLUS

  137

  27.02.2022
  25 coin
 • Chương 23 PLUS

  132

  06.03.2022
  25 coin
 • Chương 24 PLUS

  111

  13.03.2022
  25 coin
 • Chương 25 PLUS

  108

  20.03.2022
  25 coin
 • Chương 26 PLUS

  86

  27.03.2022
  25 coin
 • Chương 27 PLUS

  90

  03.04.2022
  25 coin
 • Chương 28 PLUS

  90

  10.04.2022
  25 coin
 • Chương 29 PLUS

  86

  17.04.2022
  25 coin
 • Chương 30 PLUS

  85

  24.04.2022
  25 coin
 • Chương 31 PLUS

  69

  30.04.2022
  25 coin
 • Chương 32 PLUS

  65

  01.05.2022
  25 coin
 • Chương 33 PLUS

  73

  02.05.2022
  25 coin
 • Chương 34 PLUS

  78

  03.05.2022
  25 coin
 • Chương 35 PLUS

  80

  08.05.2022
  25 coin
 • Chương 36 PLUS

  94

  15.05.2022
  25 coin
 • Chương 37 PLUS

  93

  22.05.2022
  25 coin
 • Chương 38 PLUS

  83

  29.05.2022
  25 coin
 • Chương 39 PLUS

  94

  05.06.2022
  25 coin
 • Chương 40 PLUS

  70

  12.06.2022
  25 coin
 • Chương 41 PLUS

  61

  13.06.2022
  25 coin
 • Chương 42 PLUS

  60

  13.06.2022
  25 coin
 • Chương 43 PLUS

  58

  13.06.2022
  25 coin
 • Chương 44 PLUS

  58

  13.06.2022
  25 coin
 • Chương 45 PLUS

  61

  13.06.2022
  25 coin
 • Chương 46 PLUS

  54

  19.06.2022
  25 coin
 • Chương 47 PLUS

  48

  26.06.2022
  25 coin