Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 104
 • Mở đầu

  3.312

  08.02.2021
 • Chương 1

  3.055

  08.02.2021
 • Chương 2

  2.823

  08.02.2021
 • Chương 3

  2.524

  08.02.2021
 • Chương 4

  2.247

  08.02.2021
 • Chương 5

  2.099

  08.02.2021
 • Chương 6

  1.936

  08.02.2021
 • Chương 7

  1.848

  08.02.2021
 • Chương 8

  1.742

  08.02.2021
 • Chương 9

  1.714

  08.02.2021
 • Chương 10

  1.815

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 11

  1.433

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 12

  1.215

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 13

  1.114

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 14

  1.013

  08.02.2021
  25 point
 • Chương 15

  983

  15.02.2021
  25 point
 • Chương 16

  941

  22.02.2021
  25 point
 • Chương 17

  897

  01.03.2021
  25 point
 • Chương 18

  869

  08.03.2021
  25 point
 • Chương 19

  857

  15.03.2021
  25 point
 • Chương 20

  851

  22.03.2021
  25 point
 • Chương 21

  817

  29.03.2021
  25 point
 • Chương 22

  830

  05.04.2021
  25 point
 • Chương 23

  826

  12.04.2021
  25 point
 • Chương 24

  807

  19.04.2021
  25 point
 • Chương 25

  823

  26.04.2021
  25 point
 • Chương 26

  818

  03.05.2021
  25 point
 • Chương 27

  804

  10.05.2021
  25 point
 • Chương 28

  752

  17.05.2021
  25 point
 • Chương 29

  780

  24.05.2021
  25 point
 • Chương 30

  762

  31.05.2021
  25 point
 • Chương 31

  732

  07.06.2021
  25 point
 • Chương 32

  738

  09.06.2021
  25 point
 • Chương 33

  682

  12.06.2021
  25 point
 • Chương 34

  678

  14.06.2021
  25 point
 • Chương 35

  679

  16.06.2021
  25 point
 • Chương 36

  671

  19.06.2021
  25 point
 • Chương 37

  685

  21.06.2021
  25 point
 • Chương 38

  658

  23.06.2021
  25 point
 • Chương 39

  647

  26.06.2021
  25 point
 • Chương 40

  633

  28.06.2021
  25 point
 • Chương 41

  628

  30.06.2021
  25 point
 • Chương 42

  617

  03.07.2021
  25 point
 • Chương 43

  601

  05.07.2021
  25 point
 • Chương 44

  576

  07.07.2021
  25 point
 • Chương 45

  565

  10.07.2021
  25 point
 • Chương 46

  568

  12.07.2021
  25 point
 • Chương 47

  568

  14.07.2021
  25 point
 • Chương 48

  545

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 49

  539

  19.07.2021
  25 point