Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
30 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 111
 • Chương mở đầu PLUS

  45.672

  16.10.2020
 • Chương 1 PLUS

  38.136

  16.10.2020
 • Chương 2 PLUS

  33.863

  16.10.2020
 • Chương 3 PLUS

  32.563

  16.10.2020
 • Chương 4 PLUS

  30.644

  16.10.2020
 • Chương 5 PLUS

  36.301

  16.10.2020
 • Chương 6 PLUS

  29.549

  16.10.2020
 • Chương 7 PLUS

  26.731

  16.10.2020
 • Chương 8 PLUS

  25.037

  16.10.2020
 • Chương 9 PLUS

  24.993

  16.10.2020
 • Chương 10 PLUS

  25.290

  16.10.2020
 • Chương 11 PLUS

  20.675

  16.10.2020
 • Chương 12 PLUS

  18.773

  16.10.2020
 • Chương 13 PLUS

  18.454

  16.10.2020
 • Chương 14 PLUS

  18.117

  16.10.2020
 • Chương 15 PLUS

  18.263

  16.10.2020
 • Chương 16 PLUS

  18.697

  16.10.2020
 • Chương 17 PLUS

  17.949

  16.10.2020
 • Chương 18 PLUS

  16.738

  16.10.2020
 • Chương 19 PLUS

  16.480

  16.10.2020
 • Chương 20 PLUS

  20.820

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 21 PLUS

  14.619

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 22 PLUS

  12.071

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 23 PLUS

  11.050

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 24 PLUS

  10.719

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 25 PLUS

  9.817

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 26 PLUS

  9.654

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 27 PLUS

  9.655

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 28 PLUS

  11.264

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 29 PLUS

  19.210

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 30 PLUS

  18.866

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 31 PLUS

  17.871

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 32 PLUS

  11.828

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 33 PLUS

  9.675

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 34 PLUS

  9.190

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 35 PLUS

  9.256

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 36 PLUS

  8.823

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 37 PLUS

  8.985

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 38 PLUS

  10.296

  14.11.2020
  25 point
 • Chương 39 PLUS

  15.103

  21.11.2020
  25 point
 • Chương 40 PLUS

  16.543

  28.11.2020
  25 point
 • Chương 41 PLUS

  15.415

  05.12.2020
  25 point
 • Chương 42 PLUS

  9.791

  12.12.2020
  25 point
 • Chương 43 PLUS

  8.591

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 44 PLUS

  9.880

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 45 PLUS

  8.138

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 46 PLUS

  7.907

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 47 PLUS

  7.509

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 48 PLUS

  7.330

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 49 PLUS

  7.577

  19.12.2020
  25 point