Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
16 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 226
 • Phần 1 Mở đầu

  11.840

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 1

  10.734

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 2

  10.133

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 3

  9.390

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 4

  8.649

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 5

  6.906

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 6

  6.003

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 7

  5.304

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 8

  4.930

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 9

  4.729

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 10

  4.467

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 11

  4.403

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 12

  4.107

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 13

  3.908

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 14

  3.765

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 15

  3.541

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 16

  3.579

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 17

  3.433

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 18

  3.330

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 19

  3.229

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 20

  3.356

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 21

  3.302

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 22

  3.096

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 23

  3.086

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 24

  3.006

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 25

  2.962

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 26

  2.985

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 27

  2.888

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 28

  2.770

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 29

  2.738

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 30

  2.703

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 31

  2.659

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 32

  2.644

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 33

  2.531

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 34

  2.522

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 35

  2.479

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 36

  2.382

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 37

  2.384

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 38

  2.339

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 39

  2.285

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 40

  2.228

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 41

  2.244

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 42

  2.173

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 43

  2.143

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 44

  2.149

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 45

  2.173

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 46

  2.128

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 47

  2.126

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 48

  2.089

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 49

  2.039

  18.09.2021