Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
30 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 130
 • Phần 1 Chương 1

  15.763

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 2

  13.908

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 3

  12.810

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 4

  12.594

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 5

  12.150

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 6

  11.220

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 7

  11.053

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 8

  10.535

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 9

  9.883

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 10

  9.406

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 11

  8.312

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 12

  8.221

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 13

  8.102

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 14

  8.375

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 15

  7.558

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 16

  7.772

  01.10.2020
 • Phần 1 Chương 17

  7.377

  02.10.2020
 • Phần 1 Chương 18

  7.249

  03.10.2020
 • Phần 1 Chương 19

  7.040

  04.10.2020
 • Phần 1 Chương 20

  7.226

  05.10.2020
 • Phần 1 Chương 21

  7.668

  05.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 22

  5.654

  06.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 23

  4.929

  07.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 24

  4.868

  08.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 25

  4.579

  09.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 26

  5.089

  10.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 27

  4.999

  12.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 28

  4.722

  17.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 29

  5.181

  19.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 30

  4.633

  24.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 31

  4.479

  26.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 32

  4.459

  31.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 33

  4.378

  02.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 34

  4.351

  05.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 35

  4.226

  09.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 36

  4.417

  12.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 37

  4.789

  16.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 38

  5.023

  19.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 39

  4.148

  23.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 40

  4.009

  26.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 41

  4.248

  30.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 42

  4.821

  03.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 43

  4.231

  07.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 44

  4.446

  10.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 45

  4.135

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 46

  4.104

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 47

  4.258

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 48

  4.400

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 49

  4.068

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 50

  3.954

  14.12.2020
  25 point