Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4T.6CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 133
 • Chương 1

  2.339

  09.10.2021
 • Chương 2

  2.201

  09.10.2021
 • Chương 3

  1.990

  09.10.2021
 • Chương 4

  1.787

  09.10.2021
 • Chương 5

  1.672

  09.10.2021
 • Chương 6

  1.706

  09.10.2021
  25 point
 • Chương 7

  1.216

  09.10.2021
  25 point
 • Chương 8

  977

  09.10.2021
  25 point
 • Chương 9

  830

  09.10.2021
  25 point
 • Chương 10

  720

  09.10.2021
  25 point
 • Chương 11

  615

  09.10.2021
  25 point
 • Chương 12

  580

  09.10.2021
  25 point
 • Chương 13

  514

  09.10.2021
  25 point
 • Chương 14

  535

  09.10.2021
  25 point
 • Chương 15

  649

  09.10.2021
  25 point
 • Chương 16

  488

  09.10.2021
  25 point
 • Chương 17

  725

  09.10.2021
  25 point
 • Chương 18

  458

  09.10.2021
  25 point
 • Chương 19

  396

  09.10.2021
  25 point
 • Chương 20

  394

  09.10.2021
  25 point
 • Chương 21

  358

  10.10.2021
  25 point
 • Chương 22

  342

  13.10.2021
  25 point
 • Chương 23

  324

  15.10.2021
  25 point
 • Chương 24

  311

  17.10.2021
  25 point
 • Chương 25

  403

  20.10.2021
  25 point
 • Chương 26

  319

  22.10.2021
  25 point
 • Chương 27

  299

  24.10.2021
  25 point
 • Chương 28

  332

  27.10.2021
  25 point
 • Chương 29

  278

  29.10.2021
  25 point
 • Chương 30

  277

  31.10.2021
  25 point
 • Chương 31

  262

  03.11.2021
  25 point
 • Chương 32

  262

  05.11.2021
  25 point
 • Chương 33

  295

  07.11.2021
  25 point
 • Chương 34

  268

  10.11.2021
  25 point
 • Chương 35

  276

  12.11.2021
  25 point
 • Chương 36

  275

  14.11.2021
  25 point
 • Chương 37

  255

  17.11.2021
  25 point
 • Chương 38

  249

  19.11.2021
  25 point
 • Chương 39

  230

  21.11.2021
  25 point
 • Chương 40

  226

  24.11.2021
  25 point
 • Chương 41

  226

  26.11.2021
  25 point
 • Chương 42

  222

  28.11.2021
  25 point
 • Chương 43

  209

  01.12.2021
  25 point
 • Chương 44

  202

  03.12.2021
  25 point
 • Chương 45

  216

  05.12.2021
  25 point
 • Chương 46

  209

  08.12.2021
  25 point
 • Chương 47

  202

  10.12.2021
  25 point
 • Chương 48

  209

  12.12.2021
  25 point
 • Chương 49

  207

  15.12.2021
  25 point
 • Chương 50

  251

  17.12.2021
  25 point