Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
30 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 100
 • Phần 1 Chương 1
  Phần 1 Chương 1

  1.628

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 2
  Phần 1 Chương 2

  1.091

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 3
  Phần 1 Chương 3

  892

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 4
  Phần 1 Chương 4

  801

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 5
  Phần 1 Chương 5

  847

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 6
  Phần 1 Chương 6

  779

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 7
  Phần 1 Chương 7

  681

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 8
  Phần 1 Chương 8

  637

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 9
  Phần 1 Chương 9

  617

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 10
  Phần 1 Chương 10

  566

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 11
  Phần 1 Chương 11

  505

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 12
  Phần 1 Chương 12

  495

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 13
  Phần 1 Chương 13

  492

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 14
  Phần 1 Chương 14

  487

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 15
  Phần 1 Chương 15

  431

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 16
  Phần 1 Chương 16

  397

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 17
  Phần 1 Chương 17

  417

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 18
  Phần 1 Chương 18

  377

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 19
  Phần 1 Chương 19

  430

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 20
  Phần 1 Chương 20

  455

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 21
  Phần 1 Chương 21

  372

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 22
  Phần 1 Chương 22

  345

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 23
  Phần 1 Chương 23

  325

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 24
  Phần 1 Chương 24

  328

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 25
  Phần 1 Chương 25

  351

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 26
  Phần 1 Chương 26

  314

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 27
  Phần 1 Chương 27

  314

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 28
  Phần 1 Chương 28

  321

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 29
  Phần 1 Chương 29

  310

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 30
  Phần 1 Chương 30

  294

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 31
  Phần 1 Chương 31

  275

  29.07.2020
 • Phần 1 Chương 32
  Phần 1 Chương 32

  267

  30.07.2020
 • Phần 1 Chương 33
  Phần 1 Chương 33

  250

  31.07.2020
 • Phần 1 Chương 34
  Phần 1 Chương 34

  293

  01.08.2020
 • Phần 1 Chương 35
  Phần 1 Chương 35

  269

  02.08.2020
 • Phần 1 Chương 36
  Phần 1 Chương 36

  239

  03.08.2020
 • Phần 1 Chương 37
  Phần 1 Chương 37

  253

  04.08.2020
 • Phần 1 Chương 38
  Phần 1 Chương 38

  196

  05.08.2020
 • Phần 1 Chương 39
  Phần 1 Chương 39

  191

  05.08.2020
 • Phần 1 Chương 40
  Phần 1 Chương 40

  186

  06.08.2020
 • Phần 1 Chương 41
  Phần 1 Chương 41

  177

  06.08.2020
 • Phần 1 Chương 42
  Phần 1 Chương 42

  176

  07.08.2020
 • Phần 1 Chương 43
  Phần 1 Chương 43

  173

  12.08.2020
 • Phần 1 Chương 44
  Phần 1 Chương 44

  178

  13.08.2020
 • Phần 1 Chương 45
  Phần 1 Chương 45

  187

  19.08.2020
 • Phần 1 Chương 46
  Phần 1 Chương 46

  194

  20.08.2020
 • Phần 1 Chương 47
  Phần 1 Chương 47

  174

  21.08.2020
 • Phần 1 Chương 48
  Phần 1 Chương 48

  175

  22.08.2020
 • Phần 1 Chương 49
  Phần 1 Chương 49

  178

  23.08.2020
 • Phần 1 Chương 50
  Phần 1 Chương 50

  179

  24.08.2020