Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE[EVENT] ĐỢI 6 TIẾNG FREE 1 CHƯƠNG
Số chương hiện tại: 100
 • Phần 1 Chương 1
  Phần 1 Chương 1

  1.222

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 2
  Phần 1 Chương 2

  775

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 3
  Phần 1 Chương 3

  624

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 4
  Phần 1 Chương 4

  552

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 5
  Phần 1 Chương 5

  595

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 6
  Phần 1 Chương 6

  557

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 7
  Phần 1 Chương 7

  478

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 8
  Phần 1 Chương 8

  450

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 9
  Phần 1 Chương 9

  435

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 10
  Phần 1 Chương 10

  392

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 11
  Phần 1 Chương 11

  337

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 12
  Phần 1 Chương 12

  325

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 13
  Phần 1 Chương 13

  337

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 14
  Phần 1 Chương 14

  342

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 15
  Phần 1 Chương 15

  292

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 16
  Phần 1 Chương 16

  262

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 17
  Phần 1 Chương 17

  282

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 18
  Phần 1 Chương 18

  245

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 19
  Phần 1 Chương 19

  291

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 20
  Phần 1 Chương 20

  305

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 21
  Phần 1 Chương 21

  246

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 22
  Phần 1 Chương 22

  233

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 23
  Phần 1 Chương 23

  211

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 24
  Phần 1 Chương 24

  215

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 25
  Phần 1 Chương 25

  234

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 26
  Phần 1 Chương 26

  197

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 27
  Phần 1 Chương 27

  203

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 28
  Phần 1 Chương 28

  207

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 29
  Phần 1 Chương 29

  204

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 30
  Phần 1 Chương 30

  190

  24.07.2020
 • Phần 1 Chương 31
  Phần 1 Chương 31

  168

  29.07.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 32
  Phần 1 Chương 32

  160

  30.07.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 33
  Phần 1 Chương 33

  153

  31.07.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 34
  Phần 1 Chương 34

  176

  01.08.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 35
  Phần 1 Chương 35

  155

  02.08.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 36
  Phần 1 Chương 36

  130

  03.08.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 37
  Phần 1 Chương 37

  142

  04.08.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 38
  Phần 1 Chương 38

  99

  05.08.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 39
  Phần 1 Chương 39

  94

  05.08.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 40
  Phần 1 Chương 40

  91

  06.08.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 41
  Phần 1 Chương 41

  81

  06.08.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 42
  Phần 1 Chương 42

  81

  07.08.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 43
  Phần 1 Chương 43

  78

  12.08.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 44
  Phần 1 Chương 44

  79

  13.08.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 45
  Phần 1 Chương 45

  85

  19.08.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 46
  Phần 1 Chương 46

  85

  20.08.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 47
  Phần 1 Chương 47

  66

  21.08.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 48
  Phần 1 Chương 48

  70

  22.08.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 49
  Phần 1 Chương 49

  71

  23.08.2020
  20 point
 • Phần 1 Chương 50
  Phần 1 Chương 50

  66

  24.08.2020
  20 point
Tải ngay