Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 1
  Chương 1

  163

  03.07.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  114

  03.07.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  94

  03.07.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  86

  03.07.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  79

  03.07.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  70

  03.07.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  64

  03.07.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  70

  03.07.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  60

  03.07.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  56

  03.07.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  53

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 12
  Chương 12

  48

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 13
  Chương 13

  42

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 14
  Chương 14

  43

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 15
  Chương 15

  38

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 16
  Chương 16

  34

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 17
  Chương 17

  32

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 18
  Chương 18

  26

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 19
  Chương 19

  25

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 20
  Chương 20

  23

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 21
  Chương 21

  23

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  17

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  17

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  19

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  15

  03.07.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  17

  06.07.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  12

  13.07.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  13

  20.07.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  10

  27.07.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  9

  03.08.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  13

  10.08.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  4

  17.08.2020
  20 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  4

  24.08.2020
  20 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  4

  31.08.2020
  20 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  3

  07.09.2020
  20 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  2

  14.09.2020
  20 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  1

  21.09.2020
  20 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  2

  28.09.2020
  20 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  1

  05.10.2020
  20 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  2

  12.10.2020
  20 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  8

  19.10.2020
  20 coin
Tải ngay