Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Số chương hiện tại: 94
 • Chương 1

  4.601

  31.07.2020
 • Chương 2

  3.635

  31.07.2020
 • Chương 3

  3.544

  31.07.2020
 • Chương 4

  2.650

  31.07.2020
 • Chương 5

  2.223

  31.07.2020
 • Chương 6

  1.978

  31.07.2020
 • Chương 7

  1.993

  31.07.2020
 • Chương 8

  1.810

  31.07.2020
 • Chương 9

  1.631

  31.07.2020
 • Chương 10

  1.681

  31.07.2020
 • Chương 11

  924

  31.07.2020
  25 point
 • Chương 12

  634

  31.07.2020
  25 point
 • Chương 13

  539

  31.07.2020
  25 point
 • Chương 14

  603

  31.07.2020
  25 point
 • Chương 15

  584

  31.07.2020
  25 point
 • Chương 16

  195

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 17

  145

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 18

  105

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 19

  95

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 20

  87

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 21

  76

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 22

  83

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 23

  70

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 24

  61

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 25

  55

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 26

  50

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 27

  49

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 28

  49

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 29

  38

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 30

  32

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 31

  31

  01.08.2020
  25 coin
 • Chương 32

  28

  02.08.2020
  25 coin
 • Chương 33

  60

  03.08.2020
  25 coin
 • Chương 34

  33

  04.08.2020
  25 coin
 • Chương 35

  66

  05.08.2020
  25 coin
 • Chương 36

  46

  05.08.2020
  25 coin
 • Chương 37

  40

  06.08.2020
  25 coin
 • Chương 38

  35

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 39

  32

  09.08.2020
  25 coin
 • Chương 40

  34

  12.08.2020
  25 coin
 • Chương 41

  24

  16.08.2020
  25 coin
 • Chương 42

  25

  19.08.2020
  25 coin
 • Chương 43

  22

  23.08.2020
  25 coin
 • Chương 44

  22

  26.08.2020
  25 coin
 • Chương 45

  17

  30.08.2020
  25 coin
 • Chương 46

  23

  02.09.2020
  25 coin
 • Chương 47

  24

  06.09.2020
  25 coin
 • Chương 48

  25

  09.09.2020
  25 coin
 • Chương 49

  34

  13.09.2020
  25 coin
 • Chương 50

  21

  16.09.2020
  25 coin