Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
🌟EVENT🌟HOÀN COIN TRUYỆN HẾT
Số chương hiện tại: 94
 • Chương 1
  Chương 1

  2.020

  31.07.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  1.398

  31.07.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  1.378

  31.07.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  871

  31.07.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  681

  31.07.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  561

  31.07.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  587

  31.07.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  519

  31.07.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  445

  31.07.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  474

  31.07.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  377

  31.07.2020
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  265

  31.07.2020
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  237

  31.07.2020
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  281

  31.07.2020
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  272

  31.07.2020
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  119

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  93

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  67

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  58

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  52

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  46

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 22
  Chương 22

  52

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 23
  Chương 23

  42

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 24
  Chương 24

  35

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 25
  Chương 25

  33

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 26
  Chương 26

  28

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 27
  Chương 27

  28

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  28

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  22

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  18

  31.07.2020
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  16

  01.08.2020
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  16

  02.08.2020
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  41

  03.08.2020
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  16

  04.08.2020
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  36

  05.08.2020
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  23

  05.08.2020
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  22

  06.08.2020
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  19

  07.08.2020
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  16

  09.08.2020
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  20

  12.08.2020
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  13

  16.08.2020
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  14

  19.08.2020
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  11

  23.08.2020
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  10

  26.08.2020
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  9

  30.08.2020
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  12

  02.09.2020
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  11

  06.09.2020
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  13

  09.09.2020
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  19

  13.09.2020
  25 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  12

  16.09.2020
  25 coin