Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 35
 • Chương 1
  Chương 1

  184

  26.05.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  152

  26.05.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  133

  26.05.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  124

  29.05.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  118

  29.05.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  118

  29.05.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  114

  29.05.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  113

  29.05.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  107

  29.05.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  102

  29.05.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  92

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 12
  Chương 12

  84

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 13
  Chương 13

  85

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 14
  Chương 14

  81

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 15
  Chương 15

  86

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 16
  Chương 16

  86

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 17
  Chương 17

  85

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 18
  Chương 18

  66

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 19
  Chương 19

  68

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 20
  Chương 20

  66

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 21
  Chương 21

  66

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  62

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  56

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  55

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  58

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  55

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  57

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  60

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  58

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  53

  29.05.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  14

  06.06.2020
  20 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  17

  13.06.2020
  20 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  17

  20.06.2020
  20 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  18

  27.06.2020
  20 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  27

  04.07.2020
  20 coin