Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 1

  2.346

  02.10.2021
 • Chương 2

  2.074

  02.10.2021
 • Chương 3

  1.938

  02.10.2021
 • Chương 4

  1.832

  02.10.2021
 • Chương 5

  1.719

  02.10.2021
 • Chương 6

  1.599

  02.10.2021
 • Chương 7

  1.275

  02.10.2021
 • Chương 8

  1.201

  02.10.2021
 • Chương 9

  1.059

  02.10.2021
 • Chương 10

  923

  02.10.2021
 • Chương 11

  829

  02.10.2021
 • Chương 12

  768

  02.10.2021
 • Chương 13

  704

  02.10.2021
 • Chương 14

  679

  02.10.2021
 • Chương 15

  705

  02.10.2021
 • Chương 16

  619

  02.10.2021
 • Chương 17

  599

  02.10.2021
 • Chương 18

  580

  02.10.2021
 • Chương 19

  591

  02.10.2021
 • Chương 20

  537

  02.10.2021
 • Chương 21

  544

  03.10.2021
 • Chương 22

  535

  04.10.2021
 • Chương 23

  513

  05.10.2021
 • Chương 24

  485

  06.10.2021
 • Chương 25

  485

  07.10.2021
 • Chương 26

  485

  08.10.2021
 • Chương 27

  658

  09.10.2021
 • Chương 28

  516

  10.10.2021
 • Chương 29

  505

  11.10.2021
 • Chương 30

  510

  12.10.2021
 • Chương 31

  619

  13.10.2021
 • Chương 32

  49

  14.10.2021
  25 coin
 • Chương 33

  41

  15.10.2021
  25 coin
 • Chương 34

  39

  16.10.2021
  25 coin
 • Chương 35

  39

  17.10.2021
  25 coin
 • Chương 36

  40

  18.10.2021
  25 coin
 • Chương 37

  36

  19.10.2021
  25 coin
 • Chương 38

  35

  20.10.2021
  25 coin
 • Chương 39

  37

  21.10.2021
  25 coin
 • Chương 40

  47

  22.10.2021
  25 coin
 • Chương cuối

  63

  23.10.2021
  25 coin