Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 60
 • Chương 1

  651

  02.10.2021
 • Chương 2

  561

  02.10.2021
 • Chương 3

  485

  02.10.2021
 • Chương 4

  452

  02.10.2021
 • Chương 5

  400

  02.10.2021
 • Chương 6

  391

  02.10.2021
 • Chương 7

  283

  02.10.2021
 • Chương 8

  262

  02.10.2021
 • Chương 9

  165

  02.10.2021
 • Chương 10

  113

  02.10.2021
 • Chương 11

  91

  02.10.2021
 • Chương 12

  75

  02.10.2021
 • Chương 13

  71

  02.10.2021
 • Chương 14

  58

  02.10.2021
 • Chương 15

  61

  02.10.2021
 • Chương 16

  53

  02.10.2021
 • Chương 17

  53

  02.10.2021
 • Chương 18

  46

  02.10.2021
 • Chương 19

  46

  02.10.2021
 • Chương 20

  39

  02.10.2021
 • Chương 21

  41

  02.10.2021
 • Chương 22

  39

  02.10.2021
 • Chương 23

  36

  02.10.2021
 • Chương 24

  35

  02.10.2021
 • Chương 25

  41

  02.10.2021
 • Chương 26

  36

  02.10.2021
 • Chương 27

  31

  02.10.2021
 • Chương 28

  33

  02.10.2021
 • Chương 29

  27

  02.10.2021
 • Chương 30

  34

  02.10.2021
 • Chương 31

  33

  02.10.2021
 • Chương 32

  31

  02.10.2021
 • Chương 33

  28

  02.10.2021
 • Chương 34

  31

  02.10.2021
 • Chương 35

  20

  02.10.2021
 • Chương 36

  25

  02.10.2021
 • Chương 37

  16

  02.10.2021
 • Chương 38

  16

  02.10.2021
 • Chương 39

  16

  02.10.2021
 • Chương 40

  15

  02.10.2021
 • Chương 41

  13

  03.10.2021
 • Chương 42

  12

  04.10.2021
 • Chương 43

  12

  05.10.2021
 • Chương 44

  14

  06.10.2021
 • Chương 45

  11

  07.10.2021
 • Chương 46

  15

  08.10.2021
 • Chương 47

  18

  09.10.2021
 • Chương 48

  15

  10.10.2021
 • Chương 49

  13

  11.10.2021
 • Chương 50

  18

  12.10.2021