Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
50 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 157
 • Chương 1
  Chương 1

  5.900

  06.06.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  3.577

  06.06.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  3.328

  06.06.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  2.842

  06.06.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  2.620

  06.06.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  2.686

  06.06.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  2.485

  06.06.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  2.572

  08.06.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  2.123

  08.06.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  2.266

  08.06.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  2.029

  08.06.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  2.714

  08.06.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  1.894

  08.06.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  2.058

  08.06.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  1.686

  08.06.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  1.946

  08.06.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  1.766

  08.06.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  1.807

  08.06.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  1.800

  08.06.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  1.986

  08.06.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  1.585

  08.06.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  1.581

  08.06.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  1.501

  08.06.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  1.718

  08.06.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  1.521

  08.06.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  1.481

  08.06.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  1.347

  08.06.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  1.391

  08.06.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  1.265

  08.06.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  1.254

  08.06.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  1.248

  08.06.2020
 • Chương 32
  Chương 32

  1.154

  08.06.2020
 • Chương 33
  Chương 33

  1.118

  08.06.2020
 • Chương 34
  Chương 34

  1.179

  08.06.2020
 • Chương 35
  Chương 35

  1.094

  08.06.2020
 • Chương 36
  Chương 36

  1.257

  08.06.2020
 • Chương 37
  Chương 37

  1.165

  08.06.2020
 • Chương 38
  Chương 38

  1.062

  08.06.2020
 • Chương 39
  Chương 39

  1.204

  08.06.2020
 • Chương 40
  Chương 40

  1.084

  08.06.2020
 • Chương 41
  Chương 41

  970

  12.06.2020
 • Chương 42
  Chương 42

  1.062

  15.06.2020
 • Chương 43
  Chương 43

  974

  19.06.2020
 • Chương 44
  Chương 44

  977

  22.06.2020
 • Chương 45
  Chương 45

  920

  26.06.2020
 • Chương 46
  Chương 46

  928

  04.07.2020
 • Chương 47
  Chương 47

  1.110

  04.07.2020
 • Chương 48
  Chương 48

  989

  04.07.2020
 • Chương 49
  Chương 49

  952

  04.07.2020
 • Chương 50
  Chương 50

  1.028

  04.07.2020