Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
16 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 226
 • Phần 1 Mở đầu

  9.284

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 1

  8.459

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 2

  7.976

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 3

  7.380

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 4

  6.725

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 5

  5.523

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 6

  4.837

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 7

  4.278

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 8

  3.900

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 9

  3.723

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 10

  3.511

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 11

  3.548

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 12

  3.209

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 13

  3.038

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 14

  2.877

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 15

  2.696

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 16

  2.725

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 17

  2.599

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 18

  2.498

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 19

  2.415

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 20

  2.491

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 21

  2.436

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 22

  2.279

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 23

  2.251

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 24

  2.181

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 25

  2.134

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 26

  2.130

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 27

  2.045

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 28

  1.940

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 29

  1.894

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 30

  1.861

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 31

  1.809

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 32

  1.782

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 33

  1.706

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 34

  1.686

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 35

  1.642

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 36

  1.579

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 37

  1.543

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 38

  1.497

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 39

  1.452

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 40

  1.409

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 41

  1.408

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 42

  1.339

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 43

  1.315

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 44

  1.315

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 45

  1.311

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 46

  1.262

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 47

  1.271

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 48

  1.226

  18.09.2021
 • Phần 1 Chương 49

  1.208

  18.09.2021