Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2T.3T.4T.5T.6T.7CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 109
 • Mở đầu
  Mở đầu

  3.767

  11.09.2021
 • Chương 1
  Chương 1

  3.389

  11.09.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  3.169

  11.09.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  2.816

  11.09.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  2.372

  11.09.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  2.123

  11.09.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  1.753

  11.09.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  1.544

  11.09.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  1.300

  11.09.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  1.108

  11.09.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  961

  11.09.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  837

  11.09.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  625

  11.09.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  494

  11.09.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  362

  11.09.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  250

  11.09.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  206

  11.09.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  191

  11.09.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  166

  11.09.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  163

  11.09.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  168

  11.09.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  126

  11.09.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  119

  11.09.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  121

  11.09.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  113

  11.09.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  119

  11.09.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  115

  11.09.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  87

  11.09.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  86

  11.09.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  84

  11.09.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  108

  11.09.2021
 • Chương 31
  Chương 31

  109

  11.09.2021
 • Chương 32
  Chương 32

  123

  11.09.2021
 • Chương 33
  Chương 33

  146

  11.09.2021
 • Chương 34
  Chương 34

  107

  11.09.2021
 • Chương 35
  Chương 35

  97

  11.09.2021
 • Chương 36
  Chương 36

  85

  11.09.2021
 • Chương 37
  Chương 37

  110

  11.09.2021
 • Chương 38
  Chương 38

  189

  11.09.2021
 • Chương 39
  Chương 39

  265

  11.09.2021
 • Chương 40
  Chương 40

  276

  11.09.2021
 • Chương 41
  Chương 41

  269

  11.09.2021
 • Chương 42
  Chương 42

  259

  11.09.2021
 • Chương 43
  Chương 43

  326

  11.09.2021
 • Chương 44
  Chương 44

  300

  11.09.2021
 • Chương 45
  Chương 45

  287

  11.09.2021
 • Chương 46
  Chương 46

  232

  11.09.2021
 • Chương 47
  Chương 47

  207

  11.09.2021
 • Chương 48
  Chương 48

  227

  11.09.2021
 • Chương 49
  Chương 49

  191

  11.09.2021