Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 87
 • Mở đầu PLUS

  3.141

  16.08.2021
 • Chương 1 PLUS

  2.762

  16.08.2021
 • Chương 2 PLUS

  2.596

  16.08.2021
 • Chương 3 PLUS

  2.426

  16.08.2021
 • Chương 4 PLUS

  2.308

  16.08.2021
 • Chương 5 PLUS

  2.304

  16.08.2021
 • Chương 6 PLUS

  1.928

  16.08.2021
 • Chương 7 PLUS

  1.763

  16.08.2021
 • Chương 8 PLUS

  1.668

  16.08.2021
 • Chương 9 PLUS

  1.598

  16.08.2021
 • Chương 10 PLUS

  1.682

  16.08.2021
 • Chương 11 PLUS

  1.373

  16.08.2021
 • Chương 12 PLUS

  1.323

  16.08.2021
 • Chương 13 PLUS

  1.201

  16.08.2021
 • Chương 14 PLUS

  1.168

  16.08.2021
 • Chương 15 PLUS

  1.091

  16.08.2021
 • Chương 16 PLUS

  1.095

  16.08.2021
 • Chương 17 PLUS

  1.011

  16.08.2021
 • Chương 18 PLUS

  1.032

  16.08.2021
 • Chương 19 PLUS

  955

  16.08.2021
 • Chương 20 PLUS

  923

  16.08.2021
 • Chương 21 PLUS

  1.065

  16.08.2021
 • Chương 22 PLUS

  978

  16.08.2021
 • Chương 23 PLUS

  945

  16.08.2021
 • Chương 24 PLUS

  924

  16.08.2021
 • Chương 25 PLUS

  876

  16.08.2021
 • Chương 26 PLUS

  883

  16.08.2021
 • Chương 27 PLUS

  881

  16.08.2021
 • Chương 28 PLUS

  846

  16.08.2021
 • Chương 29 PLUS

  834

  16.08.2021
 • Chương 30 PLUS

  794

  16.08.2021
 • Chương 31 PLUS

  785

  16.08.2021
 • Chương 32 PLUS

  797

  16.08.2021
 • Chương 33 PLUS

  762

  16.08.2021
 • Chương 34 PLUS

  757

  16.08.2021
 • Chương 35 PLUS

  772

  16.08.2021
 • Chương 36 PLUS

  742

  16.08.2021
 • Chương 37 PLUS

  724

  16.08.2021
 • Chương 38 PLUS

  715

  16.08.2021
 • Chương 39 PLUS

  779

  16.08.2021
 • Chương 40 PLUS

  891

  16.08.2021
 • Chương 41 PLUS

  830

  16.08.2021
 • Chương 42 PLUS

  706

  16.08.2021
 • Chương 43 PLUS

  830

  16.08.2021
 • Chương 44 PLUS

  698

  16.08.2021
 • Chương 45 PLUS

  678

  16.08.2021
 • Chương 46 PLUS

  662

  16.08.2021
 • Chương 47 PLUS

  670

  16.08.2021
 • Chương 48 PLUS

  695

  16.08.2021
 • Chương 49 PLUS

  664

  16.08.2021