Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 5 chương miễn phí, đến 30.09.2021
Số chương hiện tại: 50
 • Chương 1
  Chương 1

  4.230

  31.07.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  3.832

  31.07.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  3.650

  31.07.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  3.500

  31.07.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  3.403

  31.07.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  2.884

  31.07.2021
  EVENT
 • Chương 7
  Chương 7

  2.424

  31.07.2021
  EVENT
 • Chương 8
  Chương 8

  2.241

  31.07.2021
  EVENT
 • Chương 9
  Chương 9

  1.973

  31.07.2021
  EVENT
 • Chương 10
  Chương 10

  1.907

  31.07.2021
  EVENT
 • Chương 11
  Chương 11

  1.258

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  1.048

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  939

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  829

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  788

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  728

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  848

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  674

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  827

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  617

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  559

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  518

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  468

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  432

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  445

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  388

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  377

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  344

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  335

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  318

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  279

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  305

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  249

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  263

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  286

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  319

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  324

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  306

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  308

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  308

  31.07.2021
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  130

  31.07.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  109

  31.07.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  83

  31.07.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  82

  31.07.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  74

  31.07.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  66

  31.07.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  77

  31.07.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  71

  08.08.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  70

  15.08.2021
  25 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  120

  22.08.2021
  25 coin