Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.4
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 5 chương miễn phí, đến 31.10.2021
Số chương hiện tại: 59
 • Chương 1
  Chương 1

  2.499

  24.07.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  2.141

  24.07.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  1.824

  24.07.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  1.737

  24.07.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  1.890

  24.07.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  1.583

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 7
  Chương 7

  1.358

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 8
  Chương 8

  1.129

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 9
  Chương 9

  951

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 10
  Chương 10

  876

  24.07.2021
  EVENT
 • Chương 11
  Chương 11

  468

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  296

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  239

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  232

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  187

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  152

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  135

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  123

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  132

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  135

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  139

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  90

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  101

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  77

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  76

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  65

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  54

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  46

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  44

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  39

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  43

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  38

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  29

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  31

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  54

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  45

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  41

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  37

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  53

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  86

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  36

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  35

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  29

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 43.5
  Chương 43.5

  23

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  27

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  27

  28.07.2021
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  29

  04.08.2021
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  29

  11.08.2021
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  21

  18.08.2021
  25 point
 • Chương 49
  Chương 49

  2

  25.08.2021
  25 coin