Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 5 chương miễn phí, đến 30.09.2021
Số chương hiện tại: 68
 • Chương 1
  Chương 1

  1.916

  17.07.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  1.727

  17.07.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  1.678

  17.07.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  1.566

  17.07.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  1.540

  17.07.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  1.397

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 7
  Chương 7

  1.279

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 8
  Chương 8

  1.202

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 9
  Chương 9

  1.091

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 10
  Chương 10

  1.029

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 11
  Chương 11

  752

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  667

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  592

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  570

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  522

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  508

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  489

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  492

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  454

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  437

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  427

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  391

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  386

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  391

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  366

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  344

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  320

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  314

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  306

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  291

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  286

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  285

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  270

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  264

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  259

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  254

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  243

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  233

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  220

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  220

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  211

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  198

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  199

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  189

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  194

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  194

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  194

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  197

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 49
  Chương 49

  200

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 50
  Chương 50

  195

  17.07.2021
  25 point