Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
5 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 5 chương miễn phí, đến 31.12.2021
Số chương hiện tại: 35
 • Chương 1

  385

  17.07.2021
 • Chương 2

  296

  17.07.2021
 • Chương 3

  256

  17.07.2021
 • Chương 4

  230

  17.07.2021
 • Chương 5

  219

  17.07.2021
 • Chương 6

  173

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 7

  142

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 8

  112

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 9

  87

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 10

  85

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 11

  42

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 12

  35

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 13

  20

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 14

  18

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 15

  16

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 16

  14

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 17

  12

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 18

  13

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 19

  10

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 20

  11

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 21

  10

  18.07.2021
  25 point
 • Chương 22

  13

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 23

  9

  20.07.2021
  25 point
 • Chương 24

  8

  21.07.2021
  25 point
 • Chương 25

  6

  22.07.2021
  25 point
 • Chương 26

  7

  23.07.2021
  25 point
 • Chương 27

  5

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 28

  8

  25.07.2021
  25 point
 • Chương 29

  6

  26.07.2021
  25 point
 • Chương 30

  7

  27.07.2021
  25 point
 • Chương 31

  5

  28.07.2021
  25 coin
 • Chương 32

  5

  29.07.2021
  25 coin
 • Chương 33

  4

  30.07.2021
  25 coin
 • Chương 34

  4

  31.07.2021
  25 coin
 • Chương cuối

  4

  01.08.2021
  25 coin