Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 77
 • Chương 1

  292

  17.07.2021
 • Chương 2

  259

  17.07.2021
 • Chương 3

  243

  17.07.2021
 • Chương 4

  222

  17.07.2021
 • Chương 5

  212

  17.07.2021
 • Chương 6

  234

  17.07.2021
 • Chương 7

  213

  17.07.2021
 • Chương 8

  171

  17.07.2021
 • Chương 9

  151

  17.07.2021
 • Chương 10

  142

  17.07.2021
 • Chương 11

  111

  17.07.2021
 • Chương 12

  86

  17.07.2021
 • Chương 13

  71

  17.07.2021
 • Chương 14

  69

  17.07.2021
 • Chương 15

  64

  17.07.2021
 • Chương 16

  53

  17.07.2021
 • Chương 17

  52

  17.07.2021
 • Chương 18

  53

  17.07.2021
 • Chương 19

  46

  17.07.2021
 • Chương 20

  50

  17.07.2021
 • Chương 21

  50

  17.07.2021
 • Chương 22

  45

  17.07.2021
 • Chương 23

  37

  17.07.2021
 • Chương 24

  40

  17.07.2021
 • Chương 25

  37

  17.07.2021
 • Chương 26

  41

  17.07.2021
 • Chương 27

  42

  17.07.2021
 • Chương 28

  38

  17.07.2021
 • Chương 29

  37

  17.07.2021
 • Chương 30

  41

  17.07.2021
 • Chương 31

  45

  17.07.2021
 • Chương 32

  45

  17.07.2021
 • Chương 33

  33

  17.07.2021
 • Chương 34

  37

  17.07.2021
 • Chương 35

  34

  17.07.2021
 • Chương 36

  31

  17.07.2021
 • Chương 37

  27

  17.07.2021
 • Chương 38

  26

  17.07.2021
 • Chương 39

  25

  17.07.2021
 • Chương 40

  23

  17.07.2021
 • Chương 41

  21

  17.07.2021
 • Chương 42

  17

  17.07.2021
 • Chương 43

  16

  17.07.2021
 • Chương 44

  16

  17.07.2021
 • Chương 45

  15

  17.07.2021
 • Chương 46

  15

  17.07.2021
 • Chương 47

  12

  17.07.2021
 • Chương 48

  11

  17.07.2021
 • Chương 49

  11

  17.07.2021
 • Chương 50

  12

  17.07.2021