Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 40
 • Chương 1

  359

  17.07.2021
 • Chương 2

  311

  17.07.2021
 • Chương 3

  281

  17.07.2021
 • Chương 4

  267

  17.07.2021
 • Chương 5

  252

  17.07.2021
 • Chương 6

  196

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 7

  144

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 8

  114

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 9

  98

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 10

  100

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 11

  53

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 12

  41

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 13

  39

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 14

  33

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 15

  35

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 16

  31

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 17

  27

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 18

  29

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 19

  26

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 20

  24

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 21

  25

  18.07.2021
  25 point
 • Chương 22

  24

  19.07.2021
  25 point
 • Chương 23

  26

  20.07.2021
  25 point
 • Chương 24

  24

  21.07.2021
  25 point
 • Chương 25

  23

  22.07.2021
  25 point
 • Chương 26

  22

  23.07.2021
  25 point
 • Chương 27

  19

  24.07.2021
  25 point
 • Chương 28

  19

  25.07.2021
  25 point
 • Chương 29

  21

  26.07.2021
  25 point
 • Chương 30

  21

  27.07.2021
  25 point
 • Chương 31

  5

  28.07.2021
  25 coin
 • Chương 32

  5

  29.07.2021
  25 coin
 • Chương 33

  5

  30.07.2021
  25 coin
 • Chương 34

  5

  31.07.2021
  25 coin
 • Chương 35

  4

  01.08.2021
  25 coin
 • Chương 36

  5

  02.08.2021
  25 coin
 • Chương 37

  4

  03.08.2021
  25 coin
 • Chương 38

  5

  04.08.2021
  25 coin
 • Chương 39

  5

  05.08.2021
  25 coin
 • Chương cuối

  8

  06.08.2021
  25 coin