Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Miễn phí Thêm 15 chương miễn phí, đến 31.10.2021
Số chương hiện tại: 87
 • Chương 1
  Chương 1

  10.834

  17.07.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  9.835

  17.07.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  9.281

  17.07.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  8.892

  17.07.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  8.536

  17.07.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  7.988

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 7
  Chương 7

  7.240

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 8
  Chương 8

  6.758

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 9
  Chương 9

  6.463

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 10
  Chương 10

  6.339

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 11
  Chương 11

  5.193

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 12
  Chương 12

  4.327

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 13
  Chương 13

  3.911

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 14
  Chương 14

  3.729

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 15
  Chương 15

  3.587

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 16
  Chương 16

  3.562

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 17
  Chương 17

  3.392

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 18
  Chương 18

  3.311

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 19
  Chương 19

  3.234

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 20
  Chương 20

  3.054

  17.07.2021
  EVENT
 • Chương 21
  Chương 21

  3.044

  17.07.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  3.071

  17.07.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  2.979

  17.07.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  2.805

  17.07.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  2.601

  17.07.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  2.614

  17.07.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  2.523

  17.07.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  2.383

  17.07.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  2.433

  17.07.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  2.333

  17.07.2021
 • Chương 31
  Chương 31

  2.462

  17.07.2021
 • Chương 32
  Chương 32

  2.309

  17.07.2021
 • Chương 33
  Chương 33

  2.179

  17.07.2021
 • Chương 34
  Chương 34

  2.111

  17.07.2021
 • Chương 35
  Chương 35

  2.103

  17.07.2021
 • Chương 36
  Chương 36

  2.025

  17.07.2021
 • Chương 37
  Chương 37

  2.102

  17.07.2021
 • Chương 38
  Chương 38

  2.042

  17.07.2021
 • Chương 39
  Chương 39

  2.006

  17.07.2021
 • Chương 40
  Chương 40

  2.066

  17.07.2021
 • Chương 41
  Chương 41

  1.999

  17.07.2021
 • Chương 42
  Chương 42

  2.444

  17.07.2021
 • Chương 43
  Chương 43

  2.244

  17.07.2021
 • Chương 44
  Chương 44

  2.144

  17.07.2021
 • Chương 45
  Chương 45

  2.079

  17.07.2021
 • Chương 46
  Chương 46

  2.109

  17.07.2021
 • Chương 47
  Chương 47

  2.109

  17.07.2021
 • Chương 48
  Chương 48

  2.266

  17.07.2021
 • Chương 49
  Chương 49

  2.330

  17.07.2021
 • Chương 50
  Chương 50

  2.490

  17.07.2021