Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
11 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 27
 • Chương 1

  576

  17.07.2021
 • Chương 2

  478

  17.07.2021
 • Chương 3

  426

  17.07.2021
 • Chương 4

  406

  17.07.2021
 • Chương 5

  407

  17.07.2021
 • Chương 6

  316

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 7

  262

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 8

  209

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 9

  167

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 10

  139

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 11

  108

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 12

  95

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 13

  84

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 14

  75

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 15

  67

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 16

  68

  17.07.2021
  25 point
 • Chương 17

  19

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 18

  13

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 19

  14

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 20

  15

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 21

  15

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 22

  14

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 23

  14

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 24

  15

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương 25

  12

  17.07.2021
  25 coin
 • Chương cuối

  22

  17.07.2021
  25 coin
 • Lời tác giả

  104

  17.07.2021