Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 3h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 3h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 1
  Chương 1

  205

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  121

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  112

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  90

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  83

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  77

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  74

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  69

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  55

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  58

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  61

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 12
  Chương 12

  48

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 13
  Chương 13

  40

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 14
  Chương 14

  35

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 15
  Chương 15

  37

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 16
  Chương 16

  34

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 17
  Chương 17

  32

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 18
  Chương 18

  27

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 19
  Chương 19

  32

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 20
  Chương 20

  29

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 21
  Chương 21

  24

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  24

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  23

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  22

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  27

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  25

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  28

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  29

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  26

  18.04.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  27

  18.04.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  28

  18.04.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  12

  25.04.2020
  20 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  10

  02.05.2020
  20 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  10

  09.05.2020
  20 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  8

  16.05.2020
  20 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  9

  23.05.2020
  20 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  7

  30.05.2020
  20 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  6

  06.06.2020
  20 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  8

  13.06.2020
  20 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  5

  20.06.2020
  20 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  12

  27.06.2020
  20 coin