Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua Truyện không áp dụng POINT
Số chương hiện tại: 37
 • Chương 1
  Chương 1

  4.077

  30.04.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  3.609

  30.04.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  3.293

  30.04.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  3.020

  30.04.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  2.577

  30.04.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  2.436

  30.04.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  2.135

  30.04.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  2.061

  30.04.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  1.905

  30.04.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  2.107

  30.04.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  2.075

  30.04.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  1.961

  30.04.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  1.942

  30.04.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  2.021

  01.05.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  1.848

  02.05.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  1.876

  03.05.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  1.801

  04.05.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  1.767

  05.05.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  1.708

  06.05.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  1.619

  07.05.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  1.571

  14.05.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  1.597

  21.05.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  1.435

  28.05.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  1.363

  04.06.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  1.229

  11.06.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  1.092

  14.06.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  679

  15.06.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  81

  16.06.2021
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  60

  17.06.2021
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  60

  18.06.2021
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  52

  19.06.2021
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  57

  20.06.2021
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  55

  25.06.2021
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  54

  02.07.2021
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  43

  09.07.2021
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  43

  16.07.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  25

  23.07.2021
  25 coin