Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
16 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 79
 • Chương 1
  Chương 1

  120

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  90

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  84

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  82

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  71

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  75

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  72

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  71

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  68

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  68

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  68

  09.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  65

  09.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  59

  09.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  56

  09.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  62

  09.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  56

  09.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  52

  09.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  51

  09.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  58

  09.04.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  53

  09.04.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  50

  09.04.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  52

  09.04.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  52

  09.04.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  50

  09.04.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  49

  09.04.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  49

  09.04.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  51

  09.04.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  50

  09.04.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  47

  09.04.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  43

  09.04.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  44

  19.04.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  44

  26.04.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  44

  03.05.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  47

  09.05.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  39

  10.05.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  37

  12.05.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  37

  13.05.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  39

  14.05.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  33

  15.05.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  38

  16.05.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  34

  17.05.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  35

  24.05.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  33

  31.05.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  33

  07.06.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  37

  14.06.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  28

  21.06.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  30

  28.06.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  27

  28.06.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  28

  28.06.2020
  20 point
 • Chương 50
  Chương 50

  27

  28.06.2020
  20 point
Tải ngay