Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
21 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 79
 • Chương 1
  Chương 1

  600

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  481

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  443

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  415

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  364

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  351

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  327

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  310

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  283

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  279

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  259

  09.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  244

  09.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  228

  09.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  228

  09.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  232

  09.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  217

  09.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  222

  09.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  211

  09.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  221

  09.04.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  216

  09.04.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  208

  09.04.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  205

  09.04.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  209

  09.04.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  202

  09.04.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  204

  09.04.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  208

  09.04.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  210

  09.04.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  207

  09.04.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  208

  09.04.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  202

  09.04.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  194

  19.04.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  165

  26.04.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  171

  03.05.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  174

  09.05.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  149

  10.05.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  137

  12.05.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  147

  13.05.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  146

  14.05.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  130

  15.05.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  134

  16.05.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  124

  17.05.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  126

  24.05.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  126

  31.05.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  122

  07.06.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  123

  14.06.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  121

  21.06.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  121

  28.06.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  120

  28.06.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  117

  28.06.2020
  20 point
 • Chương 50
  Chương 50

  114

  28.06.2020
  20 point