Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
21 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 79
 • Chương 1
  Chương 1

  306

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  232

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  208

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  198

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  174

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  166

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  149

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  146

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  136

  09.04.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  139

  09.04.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  135

  09.04.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  126

  09.04.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  118

  09.04.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  114

  09.04.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  119

  09.04.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  111

  09.04.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  111

  09.04.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  108

  09.04.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  117

  09.04.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  110

  09.04.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  109

  09.04.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  107

  09.04.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  110

  09.04.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  105

  09.04.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  106

  09.04.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  110

  09.04.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  110

  09.04.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  107

  09.04.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  110

  09.04.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  100

  09.04.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  105

  19.04.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  94

  26.04.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  100

  03.05.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  101

  09.05.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  85

  10.05.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  77

  12.05.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  78

  13.05.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  81

  14.05.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  70

  15.05.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  79

  16.05.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  70

  17.05.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  73

  24.05.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  73

  31.05.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  65

  07.06.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  73

  14.06.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  66

  21.06.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  66

  28.06.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  64

  28.06.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  63

  28.06.2020
  20 point
 • Chương 50
  Chương 50

  61

  28.06.2020
  20 point