Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 50
 • Chương 1
  Chương 1

  3.812

  07.03.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  3.260

  07.03.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  2.957

  07.03.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  2.814

  07.03.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  2.664

  07.03.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  2.300

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  1.808

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  1.572

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  1.532

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  1.309

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  1.208

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  1.150

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  1.107

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  954

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  935

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 16
  Chương 16

  1.042

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  864

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  844

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  848

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  934

  07.03.2021
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  901

  14.03.2021
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  864

  21.03.2021
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  1.100

  28.03.2021
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  1.266

  04.04.2021
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  969

  11.04.2021
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  839

  18.04.2021
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  802

  25.04.2021
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  842

  02.05.2021
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  786

  09.05.2021
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  920

  16.05.2021
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  796

  23.05.2021
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  690

  24.05.2021
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  652

  25.05.2021
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  592

  26.05.2021
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  489

  27.05.2021
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  30

  28.05.2021
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  61

  29.05.2021
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  48

  30.05.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  31

  30.05.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  24

  30.05.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  20

  30.05.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  21

  30.05.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  20

  30.05.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  19

  06.06.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  17

  13.06.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  15

  20.06.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  17

  27.06.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  24

  04.07.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  18

  11.07.2021
  25 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  13

  18.07.2021
  25 coin