Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 57
 • Chương 1
  Chương 1

  4.633

  26.02.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  3.836

  26.02.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  3.629

  26.02.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  3.389

  26.02.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  3.112

  26.02.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  2.813

  26.02.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  2.709

  26.02.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  2.586

  26.02.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  2.487

  26.02.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  2.566

  26.02.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  2.286

  26.02.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  1.979

  26.02.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  1.913

  26.02.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  1.902

  26.02.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  1.813

  26.02.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  1.802

  26.02.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  1.693

  26.02.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  1.659

  26.02.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  1.677

  26.02.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  1.639

  26.02.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  1.577

  05.03.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  1.576

  08.03.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  1.515

  08.03.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  1.558

  08.03.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  1.535

  08.03.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  1.667

  08.03.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  1.842

  12.03.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  1.859

  19.03.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  1.849

  26.03.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  1.833

  02.04.2021
 • Chương 31
  Chương 31

  1.885

  09.04.2021
 • Chương 32
  Chương 32

  1.763

  16.04.2021
 • Chương 33
  Chương 33

  1.707

  19.04.2021
 • Chương 34
  Chương 34

  1.643

  20.04.2021
 • Chương 35
  Chương 35

  1.439

  21.04.2021
 • Chương 36
  Chương 36

  1.259

  22.04.2021
 • Chương 37
  Chương 37

  772

  23.04.2021
 • Chương 38
  Chương 38

  77

  24.04.2021
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  58

  25.04.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  50

  30.04.2021
  25 coin
 • Chương 41
  Chương 41

  47

  30.04.2021
  25 coin
 • Chương 42
  Chương 42

  50

  30.04.2021
  25 coin
 • Chương 43
  Chương 43

  49

  30.04.2021
  25 coin
 • Chương 44
  Chương 44

  50

  30.04.2021
  25 coin
 • Chương 45
  Chương 45

  71

  30.04.2021
  25 coin
 • Chương 46
  Chương 46

  60

  07.05.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  61

  14.05.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  57

  21.05.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  59

  28.05.2021
  25 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  60

  04.06.2021
  25 coin