Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 100
 • Chương 1

  9.706

  20.02.2021
 • Chương 2

  8.169

  20.02.2021
 • Chương 3

  7.438

  20.02.2021
 • Chương 4

  6.973

  20.02.2021
 • Chương 5

  6.684

  20.02.2021
 • Chương 6

  6.307

  20.02.2021
 • Chương 7

  6.053

  20.02.2021
 • Chương 8

  5.902

  20.02.2021
 • Chương 9

  5.871

  20.02.2021
 • Chương 10

  5.688

  20.02.2021
 • Chương 11

  5.562

  20.02.2021
 • Chương 12

  4.544

  20.02.2021
 • Chương 13

  4.179

  20.02.2021
 • Chương 14

  3.867

  20.02.2021
 • Chương 15

  3.876

  20.02.2021
 • Chương 16

  3.671

  20.02.2021
 • Chương 17

  3.574

  20.02.2021
 • Chương 18

  3.571

  20.02.2021
 • Chương 19

  3.447

  20.02.2021
 • Chương 20

  3.705

  20.02.2021
 • Chương 21

  3.365

  27.02.2021
 • Chương 22

  3.235

  06.03.2021
 • Chương 23

  3.314

  08.03.2021
 • Chương 24

  3.080

  08.03.2021
 • Chương 25

  3.072

  08.03.2021
 • Chương 26

  2.924

  08.03.2021
 • Chương 27

  2.932

  08.03.2021
 • Chương 28

  2.858

  13.03.2021
 • Chương 29

  2.837

  20.03.2021
 • Chương 30

  2.748

  27.03.2021
 • Chương 31

  2.699

  03.04.2021
 • Chương 32

  2.747

  10.04.2021
 • Chương 33

  2.778

  17.04.2021
 • Chương 34

  2.763

  24.04.2021
 • Chương 35

  2.884

  26.04.2021
 • Chương 36

  2.909

  27.04.2021
 • Chương 37

  3.024

  28.04.2021
 • Chương 38

  3.141

  29.04.2021
 • Chương 39

  3.015

  30.04.2021
 • Chương 40

  2.883

  01.05.2021
 • Chương 41

  2.797

  02.05.2021
 • Chương 42

  2.853

  03.05.2021
 • Chương 43

  2.779

  04.05.2021
 • Chương 44

  2.769

  04.05.2021
 • Chương 45

  2.704

  05.05.2021
 • Chương 46

  2.579

  06.05.2021
 • Chương 47

  2.526

  07.05.2021
 • Chương 48

  2.434

  08.05.2021
 • Chương 49

  2.399

  09.05.2021
 • Chương 50

  2.287

  15.05.2021