Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 60
 • Chương 1
  Chương 1

  3.639

  20.02.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  2.870

  20.02.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  2.515

  20.02.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  2.354

  20.02.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  2.273

  20.02.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  2.179

  20.02.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  2.072

  20.02.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  2.021

  20.02.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  2.027

  20.02.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  1.953

  20.02.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  1.825

  20.02.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  1.589

  20.02.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  1.527

  20.02.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  1.391

  20.02.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  1.450

  20.02.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  1.349

  20.02.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  1.329

  20.02.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  1.356

  20.02.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  1.276

  20.02.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  1.408

  20.02.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  1.249

  27.02.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  1.208

  06.03.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  1.227

  08.03.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  1.105

  08.03.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  1.137

  08.03.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  1.049

  08.03.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  1.061

  08.03.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  1.039

  13.03.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  1.017

  20.03.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  968

  27.03.2021
 • Chương 31
  Chương 31

  970

  03.04.2021
 • Chương 32
  Chương 32

  998

  10.04.2021
 • Chương 33
  Chương 33

  1.025

  17.04.2021
 • Chương 34
  Chương 34

  1.074

  24.04.2021
 • Chương 35
  Chương 35

  1.209

  26.04.2021
 • Chương 36
  Chương 36

  1.225

  27.04.2021
 • Chương 37
  Chương 37

  1.316

  28.04.2021
 • Chương 38
  Chương 38

  1.345

  29.04.2021
 • Chương 39
  Chương 39

  1.325

  30.04.2021
 • Chương 40
  Chương 40

  1.238

  01.05.2021
 • Chương 41
  Chương 41

  1.178

  02.05.2021
 • Chương 42
  Chương 42

  1.178

  03.05.2021
 • Chương 43
  Chương 43

  1.083

  04.05.2021
 • Chương 44
  Chương 44

  950

  04.05.2021
 • Chương 45
  Chương 45

  219

  05.05.2021
 • Chương 46
  Chương 46

  68

  06.05.2021
  25 coin
 • Chương 47
  Chương 47

  62

  07.05.2021
  25 coin
 • Chương 48
  Chương 48

  59

  08.05.2021
  25 coin
 • Chương 49
  Chương 49

  61

  09.05.2021
  25 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  47

  15.05.2021
  25 coin