Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 83
 • Chương 1
  Chương 1

  25.660

  05.02.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  21.928

  07.02.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  20.321

  07.02.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  19.329

  07.02.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  18.907

  07.02.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  17.124

  07.02.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  16.269

  07.02.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  15.371

  07.02.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  14.925

  07.02.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  14.454

  07.02.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  11.868

  07.02.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  10.710

  07.02.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  9.834

  07.02.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  9.331

  07.02.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  9.031

  07.02.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  8.728

  07.02.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  8.716

  07.02.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  8.446

  07.02.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  8.045

  07.02.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  7.980

  07.02.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  8.396

  08.02.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  7.835

  08.02.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  7.946

  08.02.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  7.805

  08.02.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  7.722

  08.02.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  7.541

  14.02.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  7.196

  21.02.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  7.093

  28.02.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  7.112

  28.02.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  7.005

  28.02.2021
 • Chương 31
  Chương 31

  6.704

  28.02.2021
 • Chương 32
  Chương 32

  6.848

  28.02.2021
 • Chương 33
  Chương 33

  6.768

  28.02.2021
 • Chương 34
  Chương 34

  7.043

  07.03.2021
 • Chương 35
  Chương 35

  7.589

  14.03.2021
 • Chương 36
  Chương 36

  7.501

  21.03.2021
 • Chương 37
  Chương 37

  7.282

  28.03.2021
 • Chương 38
  Chương 38

  6.991

  04.04.2021
 • Chương 39
  Chương 39

  7.403

  05.04.2021
 • Chương 40
  Chương 40

  7.192

  06.04.2021
 • Chương 41
  Chương 41

  6.674

  07.04.2021
 • Chương 42
  Chương 42

  6.646

  08.04.2021
 • Chương 43
  Chương 43

  6.452

  09.04.2021
 • Chương 44
  Chương 44

  6.363

  10.04.2021
 • Chương 45
  Chương 45

  6.248

  11.04.2021
 • Chương 46
  Chương 46

  6.249

  18.04.2021
 • Chương 47
  Chương 47

  6.102

  25.04.2021
 • Chương 48
  Chương 48

  5.956

  02.05.2021
 • Chương 49
  Chương 49

  5.770

  02.05.2021
 • Chương 50
  Chương 50

  5.453

  02.05.2021