Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG POINT
Số chương hiện tại: 70
 • Chương 1
  Chương 1

  11.351

  05.02.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  9.280

  07.02.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  8.335

  07.02.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  7.856

  07.02.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  7.734

  07.02.2021
 • Chương 6
  Chương 6

  6.982

  07.02.2021
 • Chương 7
  Chương 7

  6.626

  07.02.2021
 • Chương 8
  Chương 8

  6.119

  07.02.2021
 • Chương 9
  Chương 9

  5.985

  07.02.2021
 • Chương 10
  Chương 10

  5.835

  07.02.2021
 • Chương 11
  Chương 11

  4.916

  07.02.2021
 • Chương 12
  Chương 12

  4.702

  07.02.2021
 • Chương 13
  Chương 13

  4.320

  07.02.2021
 • Chương 14
  Chương 14

  4.181

  07.02.2021
 • Chương 15
  Chương 15

  4.023

  07.02.2021
 • Chương 16
  Chương 16

  3.884

  07.02.2021
 • Chương 17
  Chương 17

  3.997

  07.02.2021
 • Chương 18
  Chương 18

  3.862

  07.02.2021
 • Chương 19
  Chương 19

  3.713

  07.02.2021
 • Chương 20
  Chương 20

  3.733

  07.02.2021
 • Chương 21
  Chương 21

  4.004

  08.02.2021
 • Chương 22
  Chương 22

  3.653

  08.02.2021
 • Chương 23
  Chương 23

  3.691

  08.02.2021
 • Chương 24
  Chương 24

  3.697

  08.02.2021
 • Chương 25
  Chương 25

  3.658

  08.02.2021
 • Chương 26
  Chương 26

  3.533

  14.02.2021
 • Chương 27
  Chương 27

  3.339

  21.02.2021
 • Chương 28
  Chương 28

  3.265

  28.02.2021
 • Chương 29
  Chương 29

  3.293

  28.02.2021
 • Chương 30
  Chương 30

  3.248

  28.02.2021
 • Chương 31
  Chương 31

  3.099

  28.02.2021
 • Chương 32
  Chương 32

  3.184

  28.02.2021
 • Chương 33
  Chương 33

  3.189

  28.02.2021
 • Chương 34
  Chương 34

  3.444

  07.03.2021
 • Chương 35
  Chương 35

  3.895

  14.03.2021
 • Chương 36
  Chương 36

  3.880

  21.03.2021
 • Chương 37
  Chương 37

  3.791

  28.03.2021
 • Chương 38
  Chương 38

  3.697

  04.04.2021
 • Chương 39
  Chương 39

  3.830

  05.04.2021
 • Chương 40
  Chương 40

  3.669

  06.04.2021
 • Chương 41
  Chương 41

  3.315

  07.04.2021
 • Chương 42
  Chương 42

  3.258

  08.04.2021
 • Chương 43
  Chương 43

  3.170

  09.04.2021
 • Chương 44
  Chương 44

  3.090

  10.04.2021
 • Chương 45
  Chương 45

  3.014

  11.04.2021
 • Chương 46
  Chương 46

  2.996

  18.04.2021
 • Chương 47
  Chương 47

  2.903

  25.04.2021
 • Chương 48
  Chương 48

  2.847

  02.05.2021
 • Chương 49
  Chương 49

  2.604

  02.05.2021
 • Chương 50
  Chương 50

  2.182

  02.05.2021