Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
11 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 26
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  147

  03.01.2021
 • Chương 1
  Chương 1

  121

  03.01.2021
 • Chương 2
  Chương 2

  103

  03.01.2021
 • Chương 3
  Chương 3

  96

  03.01.2021
 • Chương 4
  Chương 4

  92

  03.01.2021
 • Chương 5
  Chương 5

  93

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 6
  Chương 6

  95

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 7
  Chương 7

  80

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 8
  Chương 8

  78

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 9
  Chương 9

  73

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 10
  Chương 10

  69

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 11
  Chương 11

  71

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 12
  Chương 12

  65

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 13
  Chương 13

  57

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 14
  Chương 14

  64

  03.01.2021
  25 point
 • Chương 15
  Chương 15

  4

  03.01.2021
  25 coin
 • Chương 16
  Chương 16

  4

  03.01.2021
  25 coin
 • Chương 17
  Chương 17

  4

  03.01.2021
  25 coin
 • Chương 18
  Chương 18

  2

  03.01.2021
  25 coin
 • Chương 19
  Chương 19

  1

  03.01.2021
  25 coin
 • Chương 20
  Chương 20

  3

  03.01.2021
  25 coin
 • Chương 21
  Chương 21

  6

  03.01.2021
  25 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  12

  03.01.2021
  25 coin
 • Lời tác giả
  Lời tác giả

  40

  03.01.2021
 • Ngoại truyện 1
  Ngoại truyện 1

  2

  03.01.2021
  25 coin
 • Ngoại truyện 2
  Ngoại truyện 2

  3

  03.01.2021
  25 coin
Tải ngay