Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 1
  Chương 1

  6.373

  04.11.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  5.192

  04.11.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  4.851

  04.11.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  4.573

  04.11.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  4.374

  04.11.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  4.146

  04.11.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  4.392

  04.11.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  4.615

  04.11.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  4.630

  04.11.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  5.212

  04.11.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  3.896

  04.11.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  3.601

  04.11.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  3.259

  04.11.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  3.432

  04.11.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  3.391

  04.11.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  2.837

  04.11.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  2.698

  04.11.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  2.722

  04.11.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  2.680

  04.11.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  3.184

  04.11.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  3.732

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  4.245

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  2.842

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  2.333

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  2.520

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  3.973

  11.11.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  470

  18.11.2020
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  294

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  290

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  345

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  267

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  154

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  130

  25.11.2020
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  149

  02.12.2020
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  136

  09.12.2020
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  103

  16.12.2020
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  109

  23.12.2020
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  125

  30.12.2020
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  104

  06.01.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  101

  13.01.2021
  25 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  289

  20.01.2021
  25 coin