Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 1
  Chương 1

  3.017

  04.11.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  2.302

  04.11.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  2.138

  04.11.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  2.032

  04.11.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  1.957

  04.11.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  1.834

  04.11.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  1.923

  04.11.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  2.038

  04.11.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  2.063

  04.11.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  2.418

  04.11.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  1.767

  04.11.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  1.648

  04.11.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  1.446

  04.11.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  1.564

  04.11.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  1.535

  04.11.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  1.238

  04.11.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  1.186

  04.11.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  1.182

  04.11.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  1.174

  04.11.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  1.425

  04.11.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  1.691

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  1.947

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  1.335

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  1.043

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  1.136

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  1.834

  11.11.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  312

  18.11.2020
  25 coin
 • Chương 28
  Chương 28

  193

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 29
  Chương 29

  187

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 30
  Chương 30

  223

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 31
  Chương 31

  171

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  68

  23.11.2020
  25 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  56

  25.11.2020
  25 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  66

  02.12.2020
  25 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  59

  09.12.2020
  25 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  38

  16.12.2020
  25 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  43

  23.12.2020
  25 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  53

  30.12.2020
  25 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  42

  06.01.2021
  25 coin
 • Chương 40
  Chương 40

  38

  13.01.2021
  25 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  137

  20.01.2021
  25 coin