Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 68
 • Chương 1
  Chương 1

  2.966

  31.10.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  2.417

  31.10.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  2.325

  31.10.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  2.184

  31.10.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  2.371

  31.10.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  1.941

  31.10.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  1.678

  31.10.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  1.721

  31.10.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  1.492

  31.10.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  1.420

  31.10.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  1.316

  31.10.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  1.254

  31.10.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  1.227

  31.10.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  1.201

  31.10.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  1.192

  31.10.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  1.118

  31.10.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  1.204

  31.10.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  1.320

  31.10.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  1.089

  31.10.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  1.136

  31.10.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  1.104

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  1.054

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  1.111

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  942

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  923

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  1.044

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  1.057

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  920

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  1.034

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  936

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  867

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  836

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  783

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  796

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  704

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  915

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  729

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  717

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  748

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  682

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  686

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  667

  14.11.2020
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  613

  21.11.2020
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  618

  28.11.2020
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  582

  05.12.2020
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  642

  12.12.2020
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  753

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  781

  26.12.2020
  25 point
 • Chương 49
  Chương 49

  235

  02.01.2021
  25 coin
 • Chương 50
  Chương 50

  194

  09.01.2021
  25 coin