Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.7
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
25 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 90
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  15.318

  16.10.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  10.910

  16.10.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  9.072

  16.10.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  9.172

  16.10.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  8.464

  16.10.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  11.187

  16.10.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  8.248

  16.10.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  7.211

  16.10.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  6.685

  16.10.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  6.815

  16.10.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  7.121

  16.10.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  5.404

  16.10.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  4.652

  16.10.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  4.636

  16.10.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  4.628

  16.10.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  4.689

  16.10.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  4.967

  16.10.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  4.741

  16.10.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  4.160

  16.10.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  4.054

  16.10.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  5.902

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  4.417

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  3.642

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  3.323

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  3.333

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  2.999

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  2.948

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  3.013

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  3.685

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  6.088

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  6.091

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  5.833

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  3.742

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  3.058

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  2.852

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  2.995

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  2.769

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  2.866

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  3.491

  14.11.2020
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  5.096

  21.11.2020
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  5.348

  28.11.2020
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  4.946

  05.12.2020
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  3.184

  12.12.2020
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  2.787

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  3.158

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  2.606

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  2.514

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  2.319

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  2.277

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 49
  Chương 49

  2.412

  19.12.2020
  25 point