Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
30 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 100
 • Chương mở đầu
  Chương mở đầu

  28.694

  16.10.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  22.732

  16.10.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  19.580

  16.10.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  19.286

  16.10.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  18.003

  16.10.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  22.134

  16.10.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  17.622

  16.10.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  15.686

  16.10.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  14.634

  16.10.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  14.697

  16.10.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  14.827

  16.10.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  11.550

  16.10.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  10.163

  16.10.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  9.997

  16.10.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  9.855

  16.10.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  10.023

  16.10.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  10.438

  16.10.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  9.946

  16.10.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  8.985

  16.10.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  8.797

  16.10.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  11.745

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  8.588

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  7.135

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  6.581

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  6.518

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  5.968

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  5.862

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  5.930

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 28
  Chương 28

  7.120

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  11.833

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  11.742

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  11.203

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  7.432

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  6.116

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  5.793

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  5.955

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  5.618

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  5.754

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  6.720

  14.11.2020
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  9.699

  21.11.2020
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  10.377

  28.11.2020
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  9.594

  05.12.2020
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  6.300

  12.12.2020
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  5.524

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  6.280

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  5.226

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  5.031

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  4.708

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  4.606

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 49
  Chương 49

  4.796

  19.12.2020
  25 point