Tải ngay
Tình trạng cập nhật: TẠM DỪNG
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
31 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 110
 • Chương mở đầu PLUS

  43.707

  16.10.2020
 • Chương 1 PLUS

  36.300

  16.10.2020
 • Chương 2 PLUS

  32.122

  16.10.2020
 • Chương 3 PLUS

  30.840

  16.10.2020
 • Chương 4 PLUS

  28.942

  16.10.2020
 • Chương 5 PLUS

  34.258

  16.10.2020
 • Chương 6 PLUS

  27.833

  16.10.2020
 • Chương 7 PLUS

  25.104

  16.10.2020
 • Chương 8 PLUS

  23.479

  16.10.2020
 • Chương 9 PLUS

  23.458

  16.10.2020
 • Chương 10 PLUS

  23.688

  16.10.2020
 • Chương 11 PLUS

  19.236

  16.10.2020
 • Chương 12 PLUS

  17.406

  16.10.2020
 • Chương 13 PLUS

  17.085

  16.10.2020
 • Chương 14 PLUS

  16.763

  16.10.2020
 • Chương 15 PLUS

  16.898

  16.10.2020
 • Chương 16 PLUS

  17.294

  16.10.2020
 • Chương 17 PLUS

  16.596

  16.10.2020
 • Chương 18 PLUS

  15.438

  16.10.2020
 • Chương 19 PLUS

  15.203

  16.10.2020
 • Chương 20 PLUS

  19.239

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 21 PLUS

  13.651

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 22 PLUS

  11.288

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 23 PLUS

  10.337

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 24 PLUS

  10.055

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 25 PLUS

  9.200

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 26 PLUS

  9.052

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 27 PLUS

  9.035

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 28 PLUS

  10.600

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 29 PLUS

  17.972

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 30 PLUS

  17.657

  24.10.2020
  25 point
 • Chương 31 PLUS

  16.751

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 32 PLUS

  11.120

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 33 PLUS

  9.105

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 34 PLUS

  8.650

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 35 PLUS

  8.726

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 36 PLUS

  8.301

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 37 PLUS

  8.469

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 38 PLUS

  9.736

  14.11.2020
  25 point
 • Chương 39 PLUS

  14.214

  21.11.2020
  25 point
 • Chương 40 PLUS

  15.508

  28.11.2020
  25 point
 • Chương 41 PLUS

  14.438

  05.12.2020
  25 point
 • Chương 42 PLUS

  9.258

  12.12.2020
  25 point
 • Chương 43 PLUS

  8.092

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 44 PLUS

  9.324

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 45 PLUS

  7.676

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 46 PLUS

  7.437

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 47 PLUS

  7.050

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 48 PLUS

  6.876

  19.12.2020
  25 point
 • Chương 49 PLUS

  7.115

  19.12.2020
  25 point