Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
15 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE[EVENT] ĐỢI 6 TIẾNG FREE 1 CHƯƠNG
Số chương hiện tại: 101
 • Chương 0
  Chương 0

  511

  02.10.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  402

  02.10.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  354

  02.10.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  336

  02.10.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  321

  02.10.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  305

  02.10.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  308

  02.10.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  326

  02.10.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  302

  02.10.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  295

  02.10.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  333

  02.10.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  267

  02.10.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  268

  02.10.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  267

  02.10.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  254

  02.10.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  262

  02.10.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  239

  02.10.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  241

  02.10.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  213

  02.10.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  194

  02.10.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  229

  02.10.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  217

  02.10.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  197

  02.10.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  166

  02.10.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  180

  02.10.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  187

  02.10.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  190

  02.10.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  178

  02.10.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  190

  02.10.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  175

  02.10.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  219

  02.10.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  194

  02.10.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  199

  02.10.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  190

  02.10.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  186

  02.10.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  164

  02.10.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  154

  02.10.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  154

  02.10.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  149

  02.10.2020
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  145

  02.10.2020
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  133

  07.10.2020
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  150

  11.10.2020
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  124

  14.10.2020
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  119

  18.10.2020
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  135

  21.10.2020
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  141

  25.10.2020
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  133

  28.10.2020
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  138

  29.10.2020
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  123

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 49
  Chương 49

  117

  31.10.2020
  25 point
Tải ngay