Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
25 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 106
 • Phần 1 Chương 1
  Phần 1 Chương 1

  8.253

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 2
  Phần 1 Chương 2

  7.082

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 3
  Phần 1 Chương 3

  6.345

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 4
  Phần 1 Chương 4

  6.481

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 5
  Phần 1 Chương 5

  6.266

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 6
  Phần 1 Chương 6

  5.843

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 7
  Phần 1 Chương 7

  5.825

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 8
  Phần 1 Chương 8

  5.516

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 9
  Phần 1 Chương 9

  5.144

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 10
  Phần 1 Chương 10

  4.912

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 11
  Phần 1 Chương 11

  4.133

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 12
  Phần 1 Chương 12

  4.096

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 13
  Phần 1 Chương 13

  3.998

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 14
  Phần 1 Chương 14

  4.199

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 15
  Phần 1 Chương 15

  3.710

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 16
  Phần 1 Chương 16

  3.851

  01.10.2020
 • Phần 1 Chương 17
  Phần 1 Chương 17

  3.625

  02.10.2020
 • Phần 1 Chương 18
  Phần 1 Chương 18

  3.574

  03.10.2020
 • Phần 1 Chương 19
  Phần 1 Chương 19

  3.497

  04.10.2020
 • Phần 1 Chương 20
  Phần 1 Chương 20

  3.545

  05.10.2020
 • Phần 1 Chương 21
  Phần 1 Chương 21

  3.685

  05.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 22
  Phần 1 Chương 22

  2.801

  06.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 23
  Phần 1 Chương 23

  2.511

  07.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 24
  Phần 1 Chương 24

  2.528

  08.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 25
  Phần 1 Chương 25

  2.397

  09.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 26
  Phần 1 Chương 26

  2.759

  10.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 27
  Phần 1 Chương 27

  2.743

  12.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 28
  Phần 1 Chương 28

  2.586

  17.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 29
  Phần 1 Chương 29

  2.821

  19.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 30
  Phần 1 Chương 30

  2.575

  24.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 31
  Phần 1 Chương 31

  2.539

  26.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 32
  Phần 1 Chương 32

  2.545

  31.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 33
  Phần 1 Chương 33

  2.496

  02.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 34
  Phần 1 Chương 34

  2.488

  05.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 35
  Phần 1 Chương 35

  2.422

  09.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 36
  Phần 1 Chương 36

  2.503

  12.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 37
  Phần 1 Chương 37

  2.720

  16.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 38
  Phần 1 Chương 38

  2.841

  19.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 39
  Phần 1 Chương 39

  2.339

  23.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 40
  Phần 1 Chương 40

  2.259

  26.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 41
  Phần 1 Chương 41

  2.404

  30.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 42
  Phần 1 Chương 42

  2.629

  03.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 43
  Phần 1 Chương 43

  2.374

  07.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 44
  Phần 1 Chương 44

  2.488

  10.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 45
  Phần 1 Chương 45

  2.313

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 46
  Phần 1 Chương 46

  2.276

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 47
  Phần 1 Chương 47

  2.388

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 48
  Phần 1 Chương 48

  2.469

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 49
  Phần 1 Chương 49

  2.254

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 50
  Phần 1 Chương 50

  2.198

  14.12.2020
  25 point