Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
25 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 92
 • Phần 1 Chương 1
  Phần 1 Chương 1

  3.057

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 2
  Phần 1 Chương 2

  2.458

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 3
  Phần 1 Chương 3

  2.160

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 4
  Phần 1 Chương 4

  2.281

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 5
  Phần 1 Chương 5

  2.226

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 6
  Phần 1 Chương 6

  2.058

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 7
  Phần 1 Chương 7

  2.043

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 8
  Phần 1 Chương 8

  1.870

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 9
  Phần 1 Chương 9

  1.748

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 10
  Phần 1 Chương 10

  1.674

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 11
  Phần 1 Chương 11

  1.403

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 12
  Phần 1 Chương 12

  1.452

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 13
  Phần 1 Chương 13

  1.425

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 14
  Phần 1 Chương 14

  1.516

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 15
  Phần 1 Chương 15

  1.294

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 16
  Phần 1 Chương 16

  1.384

  01.10.2020
 • Phần 1 Chương 17
  Phần 1 Chương 17

  1.270

  02.10.2020
 • Phần 1 Chương 18
  Phần 1 Chương 18

  1.256

  03.10.2020
 • Phần 1 Chương 19
  Phần 1 Chương 19

  1.226

  04.10.2020
 • Phần 1 Chương 20
  Phần 1 Chương 20

  1.237

  05.10.2020
 • Phần 1 Chương 21
  Phần 1 Chương 21

  1.363

  05.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 22
  Phần 1 Chương 22

  1.026

  06.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 23
  Phần 1 Chương 23

  955

  07.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 24
  Phần 1 Chương 24

  981

  08.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 25
  Phần 1 Chương 25

  901

  09.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 26
  Phần 1 Chương 26

  1.052

  10.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 27
  Phần 1 Chương 27

  1.062

  12.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 28
  Phần 1 Chương 28

  968

  17.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 29
  Phần 1 Chương 29

  1.060

  19.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 30
  Phần 1 Chương 30

  946

  24.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 31
  Phần 1 Chương 31

  952

  26.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 32
  Phần 1 Chương 32

  915

  31.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 33
  Phần 1 Chương 33

  923

  02.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 34
  Phần 1 Chương 34

  907

  05.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 35
  Phần 1 Chương 35

  886

  09.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 36
  Phần 1 Chương 36

  899

  12.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 37
  Phần 1 Chương 37

  1.003

  16.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 38
  Phần 1 Chương 38

  1.085

  19.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 39
  Phần 1 Chương 39

  836

  23.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 40
  Phần 1 Chương 40

  815

  26.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 41
  Phần 1 Chương 41

  876

  30.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 42
  Phần 1 Chương 42

  956

  03.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 43
  Phần 1 Chương 43

  842

  07.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 44
  Phần 1 Chương 44

  891

  10.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 45
  Phần 1 Chương 45

  828

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 46
  Phần 1 Chương 46

  805

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 47
  Phần 1 Chương 47

  855

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 48
  Phần 1 Chương 48

  896

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 49
  Phần 1 Chương 49

  796

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 50
  Phần 1 Chương 50

  794

  14.12.2020
  25 point