Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.2
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
30 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 129
 • Phần 1 Chương 1

  14.451

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 2

  12.673

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 3

  11.622

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 4

  11.391

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 5

  10.966

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 6

  10.071

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 7

  9.932

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 8

  9.431

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 9

  8.841

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 10

  8.390

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 11

  7.343

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 12

  7.240

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 13

  7.106

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 14

  7.353

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 15

  6.622

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 16

  6.810

  01.10.2020
 • Phần 1 Chương 17

  6.445

  02.10.2020
 • Phần 1 Chương 18

  6.346

  03.10.2020
 • Phần 1 Chương 19

  6.170

  04.10.2020
 • Phần 1 Chương 20

  6.326

  05.10.2020
 • Phần 1 Chương 21

  6.685

  05.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 22

  4.977

  06.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 23

  4.390

  07.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 24

  4.354

  08.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 25

  4.112

  09.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 26

  4.600

  10.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 27

  4.507

  12.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 28

  4.239

  17.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 29

  4.669

  19.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 30

  4.186

  24.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 31

  4.079

  26.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 32

  4.064

  31.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 33

  3.974

  02.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 34

  3.972

  05.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 35

  3.871

  09.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 36

  4.016

  12.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 37

  4.378

  16.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 38

  4.567

  19.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 39

  3.777

  23.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 40

  3.662

  26.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 41

  3.881

  30.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 42

  4.374

  03.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 43

  3.865

  07.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 44

  4.053

  10.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 45

  3.768

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 46

  3.751

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 47

  3.880

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 48

  4.022

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 49

  3.710

  14.12.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 50

  3.601

  14.12.2020
  25 point