Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 41
 • Chương 0
  Chương 0

  1.128

  09.04.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  794

  09.04.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  776

  09.04.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  750

  09.04.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  637

  09.04.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  604

  09.04.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  593

  09.04.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  549

  09.04.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  586

  09.04.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  586

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 10
  Chương 10

  710

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 11
  Chương 11

  641

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 12
  Chương 12

  578

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 13
  Chương 13

  523

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 14
  Chương 14

  542

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 15
  Chương 15

  540

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 16
  Chương 16

  428

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 17
  Chương 17

  398

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 18
  Chương 18

  397

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 19
  Chương 19

  393

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 20
  Chương 20

  394

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 21
  Chương 21

  405

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  388

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  407

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  339

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  383

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  330

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  378

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  334

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  380

  09.04.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  319

  29.04.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  139

  01.05.2020
  20 coin
 • Chương 32
  Chương 32

  121

  08.05.2020
  20 coin
 • Chương 33
  Chương 33

  101

  15.05.2020
  20 coin
 • Chương 34
  Chương 34

  98

  22.05.2020
  20 coin
 • Chương 35
  Chương 35

  47

  29.05.2020
  20 coin
 • Chương 36
  Chương 36

  60

  05.06.2020
  20 coin
 • Chương 37
  Chương 37

  49

  12.06.2020
  20 coin
 • Chương 38
  Chương 38

  53

  19.06.2020
  20 coin
 • Chương 39
  Chương 39

  50

  26.06.2020
  20 coin
 • Chương cuối
  Chương cuối

  80

  03.07.2020
  20 coin
Tải ngay