Cập nhật mỗi tuần vào:
T.6
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000++ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 69
 • Chương 1
  Chương 1

  1.170

  11.09.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  765

  11.09.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  693

  11.09.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  625

  11.09.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  563

  11.09.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  602

  11.09.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  509

  11.09.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  485

  11.09.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  475

  11.09.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  543

  11.09.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  452

  11.09.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  501

  11.09.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  502

  11.09.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  506

  11.09.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  444

  11.09.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  458

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 17
  Chương 17

  483

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 18
  Chương 18

  486

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 19
  Chương 19

  378

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 20
  Chương 20

  396

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 21
  Chương 21

  367

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 22
  Chương 22

  383

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 23
  Chương 23

  350

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 24
  Chương 24

  352

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 25
  Chương 25

  376

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 26
  Chương 26

  367

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 27
  Chương 27

  386

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 27.5
  Chương 27.5

  391

  11.09.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  326

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 29
  Chương 29

  337

  11.09.2020
  25 point
 • Chương 30
  Chương 30

  362

  18.09.2020
  25 point
 • Chương 31
  Chương 31

  284

  25.09.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  254

  02.10.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  261

  09.10.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  229

  16.10.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  247

  23.10.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  219

  29.10.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  219

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  234

  30.10.2020
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  205

  31.10.2020
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  243

  01.11.2020
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  213

  02.11.2020
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  207

  03.11.2020
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  196

  04.11.2020
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  197

  05.11.2020
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  179

  06.11.2020
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  163

  06.11.2020
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  151

  07.11.2020
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  150

  13.11.2020
  25 point
 • Chương 49
  Chương 49

  27

  20.11.2020
  25 coin
Tải ngay