Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
25 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 148
 • Phần 1 Chương 0
  Phần 1 Chương 0

  1.010

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 1
  Phần 1 Chương 1

  661

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 2
  Phần 1 Chương 2

  588

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 2.5
  Phần 1 Chương 2.5

  570

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 3
  Phần 1 Chương 3

  580

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 4
  Phần 1 Chương 4

  522

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 5
  Phần 1 Chương 5

  550

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 6
  Phần 1 Chương 6

  530

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 7
  Phần 1 Chương 7

  454

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 8
  Phần 1 Chương 8

  441

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 9
  Phần 1 Chương 9

  353

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 10
  Phần 1 Chương 10

  349

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 11
  Phần 1 Chương 11

  324

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 12
  Phần 1 Chương 12

  319

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 13
  Phần 1 Chương 13

  264

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 14
  Phần 1 Chương 14

  252

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 15
  Phần 1 Chương 15

  311

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 16
  Phần 1 Chương 16

  295

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 17
  Phần 1 Chương 17

  276

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 18
  Phần 1 Chương 18

  303

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 19
  Phần 1 Chương 19

  318

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 20
  Phần 1 Chương 20

  278

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 21
  Phần 1 Chương 21

  257

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 22
  Phần 1 Chương 22

  243

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 23
  Phần 1 Chương 23

  294

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 24
  Phần 1 Chương 24

  260

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 25
  Phần 1 Chương 25

  257

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 26
  Phần 1 Chương 26

  255

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 27
  Phần 1 Chương 27

  247

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 28
  Phần 1 Chương 28

  244

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 29
  Phần 1 Chương 29

  280

  20.09.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 30
  Phần 1 Chương 30

  267

  23.09.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 30.5
  Phần 1 Chương 30.5

  299

  27.09.2020
 • Phần 1 Chương 31
  Phần 1 Chương 31

  235

  27.09.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 32
  Phần 1 Chương 32

  219

  30.09.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 33
  Phần 1 Chương 33

  224

  04.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 34
  Phần 1 Chương 34

  209

  07.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 35
  Phần 1 Chương 35

  178

  11.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 36
  Phần 1 Chương 36

  205

  14.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 37
  Phần 1 Chương 37

  198

  18.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 38
  Phần 1 Chương 38

  148

  21.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 39
  Phần 1 Chương 39

  189

  25.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 40
  Phần 1 Chương 40

  166

  28.10.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 41
  Phần 1 Chương 41

  155

  01.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 42
  Phần 1 Chương 42

  134

  04.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 43
  Phần 1 Chương 43

  120

  08.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 44
  Phần 1 Chương 44

  145

  11.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 45
  Phần 1 Chương 45

  120

  12.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 46
  Phần 1 Chương 46

  122

  13.11.2020
  25 point
 • Phần 1 Chương 47
  Phần 1 Chương 47

  125

  14.11.2020
  25 point
Tải ngay