Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 19 chương miễn phí, đến 30.09.2021
Số chương hiện tại: 189
 • Phần 1 Chương 0
  Phần 1 Chương 0

  5.314

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 1
  Phần 1 Chương 1

  4.389

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 2
  Phần 1 Chương 2

  3.913

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 2.5
  Phần 1 Chương 2.5

  3.499

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 3
  Phần 1 Chương 3

  3.742

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 4
  Phần 1 Chương 4

  3.459

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 5
  Phần 1 Chương 5

  3.292

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 6
  Phần 1 Chương 6

  3.078

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 7
  Phần 1 Chương 7

  2.949

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 8
  Phần 1 Chương 8

  2.807

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 9
  Phần 1 Chương 9

  2.535

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 10
  Phần 1 Chương 10

  2.434

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 11
  Phần 1 Chương 11

  2.256

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 12
  Phần 1 Chương 12

  2.221

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 13
  Phần 1 Chương 13

  2.025

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 14
  Phần 1 Chương 14

  1.918

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 15
  Phần 1 Chương 15

  2.085

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 16
  Phần 1 Chương 16

  2.021

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 17
  Phần 1 Chương 17

  1.967

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 18
  Phần 1 Chương 18

  2.006

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 19
  Phần 1 Chương 19

  2.005

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 20
  Phần 1 Chương 20

  1.863

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 21
  Phần 1 Chương 21

  1.767

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 22
  Phần 1 Chương 22

  1.761

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 23
  Phần 1 Chương 23

  1.877

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 24
  Phần 1 Chương 24

  1.778

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 25
  Phần 1 Chương 25

  1.739

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 26
  Phần 1 Chương 26

  1.683

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 27
  Phần 1 Chương 27

  1.636

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 28
  Phần 1 Chương 28

  1.630

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 29
  Phần 1 Chương 29

  1.716

  20.09.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 30
  Phần 1 Chương 30

  1.696

  23.09.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 30.5
  Phần 1 Chương 30.5

  1.657

  27.09.2020
 • Phần 1 Chương 31
  Phần 1 Chương 31

  1.557

  27.09.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 32
  Phần 1 Chương 32

  1.504

  30.09.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 33
  Phần 1 Chương 33

  1.557

  04.10.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 34
  Phần 1 Chương 34

  1.526

  07.10.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 35
  Phần 1 Chương 35

  1.424

  11.10.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 36
  Phần 1 Chương 36

  1.537

  14.10.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 37
  Phần 1 Chương 37

  1.542

  18.10.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 38
  Phần 1 Chương 38

  1.334

  21.10.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 39
  Phần 1 Chương 39

  1.501

  25.10.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 40
  Phần 1 Chương 40

  1.481

  28.10.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 41
  Phần 1 Chương 41

  1.426

  01.11.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 42
  Phần 1 Chương 42

  1.352

  04.11.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 43
  Phần 1 Chương 43

  1.313

  08.11.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 44
  Phần 1 Chương 44

  1.412

  11.11.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 45
  Phần 1 Chương 45

  1.309

  12.11.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 46
  Phần 1 Chương 46

  1.300

  13.11.2020
  EVENT
 • Phần 1 Chương 47
  Phần 1 Chương 47

  1.327

  14.11.2020
  EVENT