Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
CN
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 175
 • Phần 1 Chương 0
  Phần 1 Chương 0

  2.930

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 1
  Phần 1 Chương 1

  2.211

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 2
  Phần 1 Chương 2

  1.927

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 2.5
  Phần 1 Chương 2.5

  1.699

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 3
  Phần 1 Chương 3

  1.841

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 4
  Phần 1 Chương 4

  1.656

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 5
  Phần 1 Chương 5

  1.585

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 6
  Phần 1 Chương 6

  1.472

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 7
  Phần 1 Chương 7

  1.382

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 8
  Phần 1 Chương 8

  1.309

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 9
  Phần 1 Chương 9

  1.156

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 10
  Phần 1 Chương 10

  1.095

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 11
  Phần 1 Chương 11

  1.003

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 12
  Phần 1 Chương 12

  998

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 13
  Phần 1 Chương 13

  880

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 14
  Phần 1 Chương 14

  829

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 15
  Phần 1 Chương 15

  931

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 16
  Phần 1 Chương 16

  901

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 17
  Phần 1 Chương 17

  864

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 18
  Phần 1 Chương 18

  916

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 19
  Phần 1 Chương 19

  923

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 20
  Phần 1 Chương 20

  845

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 21
  Phần 1 Chương 21

  789

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 22
  Phần 1 Chương 22

  792

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 23
  Phần 1 Chương 23

  864

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 24
  Phần 1 Chương 24

  815

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 25
  Phần 1 Chương 25

  799

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 26
  Phần 1 Chương 26

  772

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 27
  Phần 1 Chương 27

  740

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 28
  Phần 1 Chương 28

  749

  11.09.2020
 • Phần 1 Chương 29
  Phần 1 Chương 29

  798

  20.09.2020
 • Phần 1 Chương 30
  Phần 1 Chương 30

  777

  23.09.2020
 • Phần 1 Chương 30.5
  Phần 1 Chương 30.5

  784

  27.09.2020
 • Phần 1 Chương 31
  Phần 1 Chương 31

  688

  27.09.2020
 • Phần 1 Chương 32
  Phần 1 Chương 32

  653

  30.09.2020
 • Phần 1 Chương 33
  Phần 1 Chương 33

  691

  04.10.2020
 • Phần 1 Chương 34
  Phần 1 Chương 34

  679

  07.10.2020
 • Phần 1 Chương 35
  Phần 1 Chương 35

  614

  11.10.2020
 • Phần 1 Chương 36
  Phần 1 Chương 36

  685

  14.10.2020
 • Phần 1 Chương 37
  Phần 1 Chương 37

  692

  18.10.2020
 • Phần 1 Chương 38
  Phần 1 Chương 38

  561

  21.10.2020
 • Phần 1 Chương 39
  Phần 1 Chương 39

  677

  25.10.2020
 • Phần 1 Chương 40
  Phần 1 Chương 40

  636

  28.10.2020
 • Phần 1 Chương 41
  Phần 1 Chương 41

  604

  01.11.2020
 • Phần 1 Chương 42
  Phần 1 Chương 42

  564

  04.11.2020
 • Phần 1 Chương 43
  Phần 1 Chương 43

  548

  08.11.2020
 • Phần 1 Chương 44
  Phần 1 Chương 44

  601

  11.11.2020
 • Phần 1 Chương 45
  Phần 1 Chương 45

  536

  12.11.2020
 • Phần 1 Chương 46
  Phần 1 Chương 46

  540

  13.11.2020
 • Phần 1 Chương 47
  Phần 1 Chương 47

  550

  14.11.2020