Tải ngay
Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 6h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 6h
10 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Miễn phí Thêm 20 chương miễn phí, đến 31.10.2021
Số chương hiện tại: 129
 • Mở đầu
  Mở đầu

  1.642

  28.08.2020
 • Chương 1
  Chương 1

  1.479

  28.08.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  1.365

  28.08.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  1.244

  28.08.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  1.144

  28.08.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  1.021

  28.08.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  959

  28.08.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  918

  28.08.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  887

  28.08.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  903

  28.08.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  868

  28.08.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  793

  28.08.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  768

  28.08.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  739

  28.08.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  670

  28.08.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  667

  28.08.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  637

  28.08.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  640

  28.08.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  603

  28.08.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  552

  28.08.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  555

  28.08.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  535

  28.08.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  531

  28.08.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  530

  28.08.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  535

  28.08.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  530

  28.08.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  508

  28.08.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  490

  28.08.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  508

  28.08.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  552

  28.08.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  553

  31.08.2020
  EVENT
 • Chương 31
  Chương 31

  522

  31.08.2020
  EVENT
 • Chương 32
  Chương 32

  526

  01.09.2020
  EVENT
 • Chương 33
  Chương 33

  485

  01.09.2020
  EVENT
 • Chương 34
  Chương 34

  455

  01.09.2020
  EVENT
 • Chương 35
  Chương 35

  433

  02.09.2020
  EVENT
 • Chương 36
  Chương 36

  490

  02.09.2020
  EVENT
 • Chương 37
  Chương 37

  467

  03.09.2020
  EVENT
 • Chương 38
  Chương 38

  431

  03.09.2020
  EVENT
 • Chương 39
  Chương 39

  428

  03.09.2020
  EVENT
 • Chương 40
  Chương 40

  482

  04.09.2020
  EVENT
 • Chương 41
  Chương 41

  466

  04.09.2020
  EVENT
 • Chương 42
  Chương 42

  440

  05.09.2020
  EVENT
 • Chương 43
  Chương 43

  434

  05.09.2020
  EVENT
 • Chương 44
  Chương 44

  415

  06.09.2020
  EVENT
 • Chương 45
  Chương 45

  408

  06.09.2020
  EVENT
 • Chương 46
  Chương 46

  411

  07.09.2020
  EVENT
 • Chương 47
  Chương 47

  406

  07.09.2020
  EVENT
 • Chương 48
  Chương 48

  394

  08.09.2020
  EVENT
 • Chương 49
  Chương 49

  382

  10.09.2020
  EVENT