Tải ngay
Tình trạng cập nhật: HOÀN THÀNH
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
20 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua
Số chương hiện tại: 72
 • Chương 1
  Chương 1

  326

  21.08.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  279

  21.08.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  273

  21.08.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  262

  21.08.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  229

  21.08.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  211

  21.08.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  187

  21.08.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  186

  21.08.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  173

  21.08.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  187

  21.08.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  200

  21.08.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  180

  21.08.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  181

  21.08.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  163

  21.08.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  161

  21.08.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  165

  21.08.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  165

  21.08.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  164

  21.08.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  152

  21.08.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  151

  21.08.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  127

  21.08.2020
  20 point
 • Chương 22
  Chương 22

  119

  21.08.2020
  20 point
 • Chương 23
  Chương 23

  107

  21.08.2020
  20 point
 • Chương 24
  Chương 24

  116

  21.08.2020
  20 point
 • Chương 25
  Chương 25

  115

  21.08.2020
  20 point
 • Chương 26
  Chương 26

  105

  21.08.2020
  20 point
 • Chương 27
  Chương 27

  101

  21.08.2020
  20 point
 • Chương 28
  Chương 28

  99

  21.08.2020
  20 point
 • Chương 29
  Chương 29

  103

  21.08.2020
  20 point
 • Chương 30
  Chương 30

  86

  21.08.2020
  20 point
 • Chương 31
  Chương 31

  82

  29.08.2020
  20 point
 • Chương 32
  Chương 32

  81

  05.09.2020
  20 point
 • Chương 33
  Chương 33

  95

  12.09.2020
  20 point
 • Chương 34
  Chương 34

  89

  19.09.2020
  20 point
 • Chương 35
  Chương 35

  83

  26.09.2020
  20 point
 • Chương 36
  Chương 36

  86

  30.09.2020
  20 point
 • Chương 37
  Chương 37

  85

  01.10.2020
  20 point
 • Chương 38
  Chương 38

  85

  02.10.2020
  20 point
 • Chương 39
  Chương 39

  76

  03.10.2020
  20 point
 • Chương 40
  Chương 40

  78

  03.10.2020
  20 point
 • Chương 41
  Chương 41

  79

  04.10.2020
  20 point
 • Chương 42
  Chương 42

  76

  05.10.2020
  20 point
 • Chương 43
  Chương 43

  78

  06.10.2020
  20 point
 • Chương 44
  Chương 44

  67

  07.10.2020
  20 point
 • Chương 45
  Chương 45

  73

  08.10.2020
  20 point
 • Chương 46
  Chương 46

  72

  09.10.2020
  20 point
 • Chương 47
  Chương 47

  69

  10.10.2020
  20 point
 • Chương 48
  Chương 48

  78

  17.10.2020
  20 point
 • Chương 49
  Chương 49

  86

  24.10.2020
  20 point
 • Chương 50
  Chương 50

  77

  31.10.2020
  20 point