Cập nhật mỗi tuần vào:
T.3
Đọc miễn phí 1 chương có Vé thuê khi sạc đủ 20h Miễn phí 1 chương khi sạc đủ 20h
40 chương mới nhất chỉ áp dụng Coin hoặc Vé mua [EVENT] 3000+ CHƯƠNG FREE
Số chương hiện tại: 144
 • Chương 1
  Chương 1

  2.176

  21.08.2020
 • Chương 2
  Chương 2

  1.225

  21.08.2020
 • Chương 3
  Chương 3

  965

  21.08.2020
 • Chương 4
  Chương 4

  891

  21.08.2020
 • Chương 5
  Chương 5

  830

  21.08.2020
 • Chương 6
  Chương 6

  739

  21.08.2020
 • Chương 7
  Chương 7

  620

  21.08.2020
 • Chương 8
  Chương 8

  764

  21.08.2020
 • Chương 9
  Chương 9

  759

  21.08.2020
 • Chương 10
  Chương 10

  677

  21.08.2020
 • Chương 11
  Chương 11

  652

  21.08.2020
 • Chương 12
  Chương 12

  662

  21.08.2020
 • Chương 13
  Chương 13

  658

  21.08.2020
 • Chương 14
  Chương 14

  594

  22.08.2020
 • Chương 15
  Chương 15

  608

  23.08.2020
 • Chương 16
  Chương 16

  626

  24.08.2020
 • Chương 17
  Chương 17

  546

  25.08.2020
 • Chương 18
  Chương 18

  551

  26.08.2020
 • Chương 19
  Chương 19

  503

  27.08.2020
 • Chương 20
  Chương 20

  512

  28.08.2020
 • Chương 21
  Chương 21

  440

  28.08.2020
 • Chương 22
  Chương 22

  441

  28.08.2020
 • Chương 23
  Chương 23

  460

  28.08.2020
 • Chương 24
  Chương 24

  456

  28.08.2020
 • Chương 25
  Chương 25

  420

  28.08.2020
 • Chương 26
  Chương 26

  370

  28.08.2020
 • Chương 27
  Chương 27

  359

  28.08.2020
 • Chương 28
  Chương 28

  341

  28.08.2020
 • Chương 29
  Chương 29

  326

  28.08.2020
 • Chương 30
  Chương 30

  346

  28.08.2020
 • Chương 31
  Chương 31

  296

  30.08.2020
  25 point
 • Chương 32
  Chương 32

  282

  31.08.2020
  25 point
 • Chương 33
  Chương 33

  318

  31.08.2020
  25 point
 • Chương 34
  Chương 34

  268

  01.09.2020
  25 point
 • Chương 35
  Chương 35

  233

  01.09.2020
  25 point
 • Chương 36
  Chương 36

  218

  02.09.2020
  25 point
 • Chương 37
  Chương 37

  227

  02.09.2020
  25 point
 • Chương 38
  Chương 38

  226

  03.09.2020
  25 point
 • Chương 39
  Chương 39

  201

  03.09.2020
  25 point
 • Chương 40
  Chương 40

  181

  04.09.2020
  25 point
 • Chương 41
  Chương 41

  205

  04.09.2020
  25 point
 • Chương 42
  Chương 42

  185

  05.09.2020
  25 point
 • Chương 43
  Chương 43

  185

  05.09.2020
  25 point
 • Chương 44
  Chương 44

  167

  06.09.2020
  25 point
 • Chương 45
  Chương 45

  166

  06.09.2020
  25 point
 • Chương 46
  Chương 46

  154

  06.09.2020
  25 point
 • Chương 47
  Chương 47

  153

  07.09.2020
  25 point
 • Chương 48
  Chương 48

  137

  07.09.2020
  25 point
 • Chương 49
  Chương 49

  152

  13.09.2020
  25 point
 • Chương 50
  Chương 50

  130

  14.09.2020
  25 point
Tải ngay