📢Thay đổi liên quan đến truyện BLOOD LINK
📢Thay đổi liên quan đến truyện BLOOD LINK

comico xin thông báo một số thay đổi liên quan đến truyện Blood Link~

Do thay chính sách vận hành, từ 21:00 ngày 03/06/2022, truyện Blood Link sẽ có một số thay đổi như sau: 🔸 Giảm số chương miễn phí xuống còn 3 chương 🔸 Giảm số chương point xuống còn 2 chương 🔸 Không còn tính năng sạc điện Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!