[THÔNG BÁO] LỖI HIỂN THỊ BÁO DANH
[THÔNG BÁO] LỖI HIỂN THỊ BÁO DANH

comico xin thông báo về lỗi hiển thị ở tính năng báo danh.

Hiện nay với thưởng báo danh là VÉ THUÊ TỰ DO - Hệ điều hành iOS khi bấm vào chi tiết sẽ hiển thị chữ "coin" - Hệ điều hành Android khi bấm vào chi tiết sẽ không hiển thị số lượng Lỗi này sẽ được sửa trong phiên bản sắp tới của comico. Phần thưởng các bạn nhận được vẫn sẽ là 2 Vé thuê tự do và có thể kiểm tra tại Hộp vé.